Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Sarilumabi

Käyttötarkoitus

Aikuisten nivelreuman peruslääkehoito, jos perinteisillä lääkkeillä ei ole saatu riittävää hoitotulosta.  

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sarilumabia (Kevzara®) on saatavana annoskynänä ja esitäytetyssä ruiskussa.

Sarilumabi kuuluu biologisten reumalääkkeiden ryhmään. Sarilumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu interleukiini-6:n (IL-6) reseptoriin. IL-6 on sytokiini, joka toimii reumaattisen tulehduksen välittäjäaineena kuten esimerkiksi myös TNF-α. Sarilumabin estäessä IL-6:n toiminnan reumasairauden oireet rauhoittuvat, veriarvot paranevat ja sairauden sekä nivelvaurioiden eteneminen pysähtyvät tai hidastuvat.

Hoitovaikutus on havaittavissa jo alle kahdessa viikossa hoidon aloittamisesta. Hoidon teho näyttää säilyvän pitkäaikaisesti. Sarilumabia suositellaan annettavaksi yhdistelmähoitona metotreksaatin kanssa, mikä voi parantaa hoitotulosta. Ellei yhdistelmähoito ole mahdollista, sarilumabia voidaan antaa yksinäänkin. Toistaiseksi yhteiskäytöstä muiden reumalääkkeiden kuin metotreksaatin kanssa on vain vähän kokemuksia.  

Annostus ja antotapa

Sarilumabia annetaan nivelreumassa joka toinen viikko. Ruiskeen ihon alle voi potilas itse tai hänen läheisensä pistää. Jos laboratoriokokeet viittaavat haittavaikutuksiin, on aiheellista siirtyä pienempään annokseen joka toinen viikko, ellei hoitoa tarvitse kokonaan keskeyttää. Annostuksessa tulee noudattaa hoitavan lääkärin ohjeistuksia.

Haittavaikutukset

Lääkeruiskeen yhteydessä voi harvinaisina esiintyä allergisia reaktioita tai ruiskekohdan punotusta, kutinaa ja kipeytymistä. 

Sarilumabi voi jonkin verran lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektiotauti tai vakava krooninen infektiosairaus. Tuberkuloosin aktivoituminen on periaatteessa mahdollista, joten asiaan on tarvittaessa kiinnitettävä huomiota jo ennen hoidon aloittamista.

Haittavaikutuksina pitkäaikaishoidon aikana on havaittu muutoksia maksan toimintakokeissa (ALAT), verenpaineen nousua, veren valkosolujen vähenemistä (leukopenia, neutropenia) sekä veren rasva-arvojen kohoamista. Nämä saattavat aiheuttaa hoidon keskeyttämisen.

Riippuen leikkauksen laadusta on yleensä suositeltavaa, ettei sarilumabia anneta leikkausta edeltäen kahden viikon eikä leikkauksen jälkeen kahden viikon aikana.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa vähintään seitsemän viikon tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen 2–4 viikon kuluttua rokotuksesta.

Raskaus ja imetys

Sarilumabin mahdollisesti aiheuttamaa riskiä raskauden kululle tai kehittyvälle sikiölle ei tunneta. Raskauden tai imetyksen aikana sarilumabia ei saa antaa, ellei se ole aivan välttämätöntä. Raskauden ehkäisy ja imetyksestä pidättäytyminen on suositeltavaa vielä kolmen kuukauden ajan hoidon päättymisestä. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Sarilumabihoidon aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan säännöllisesti perus- tai täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT). Hoito voi vaikuttaa veren rasva-arvoihin, joten niiden seuranta lääkityksen aloittamisen jälkeen on tärkeää. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin täältä.

 Sarilumabihoito edellyttää seurantaa hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta. Tarkempia ohjeita hoidon seurantaan löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 16.5.2023