Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Sarilumab

Användningsområde

Standardbehandling av ledgångsreumatism hos vuxna om annan traditionell behandling inte gett tillräckligt gott terapisvar. 

Preparat och verkningssätt

Sarilumab (Kevzara®) fås som förfyllda injektionspennor och som förfyllda sprutor.

Sarilumab hör till gruppen biologiska antireumatiska läkemedel. Sarilumab är en monoklonal antikropp som binder till interleukin-6-receptorer (IL-6). IL-6 är ett cytokin som förmedlar reumatisk inflammation, precis som till exempel TNF-α. I och med att sarilumab blockerar IL-6, dämpas den reumatiska sjukdomens symtom, blodvärdena blir bättre och progressionen av ledskador avstannar eller bromsas upp.

Effekten ses mindre än två veckor efter påbörjad behandling. Effekten ser ut att kvarstå under lång tid. Det rekommenderas att sarilumab ges i kombination med metotrexat, vilket kan förbättra effekten. Ifall kombinationsbehandling inte är möjlig, kan sarilumab även administreras ensamt. Tillsvidare finns det endast få erfarenheter av att kombinera sarilumab med andra antireumatiska läkemedel än metotrexat.

Dosering och administreringssätt

Vid ledgångsreumatism ges sarilumab varannan vecka. Läkemedlet kan injiceras under huden av patienten själv eller av en anhörig. Om laboratorieproven visar tecken på biverkningar, bör man minska dosen som tas varannan vecka ifall behandlingen inte helt måste avbrytas. Vid dosering bör den behandlande läkarens anvisningar följas.

Biverkningar

Vid injicering kan sällsynta biverkningar såsom allergiska reaktioner eller rodnad, klåda och smärta vid injektionsstället förekomma.

Sarilumab kan i någon mån öka risken för infektioner. Behandling får inte ges om patienten har en akut infektionssjukdom eller en allvarlig kronisk infektionssjukdom. En aktivering av tuberkulos är i princip möjligt, varför tuberkulosrisken vid behov måste utredas redan innan behandling påbörjas.

Biverkningar såsom förändringar i levervärden (ALAT), blodtryckshöjning, en minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni) samt en förhöjd fettsyrehalt i blodet har konstaterats under långtidsbehandling.  Dessa kan leda till att behandlingen måste avbrytas.

Beroende på operationens art rekommenderas i allmänhet ett uppehåll i behandlingen i två veckor före till två veckor efter operation.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett sju veckors uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas 2–4 veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Det finns inga tecken på att sarilumab skulle medföra risker med avseende på graviditetsförloppet eller risker för fostret. Sarilumab får inte användas under graviditet eller amning om inte tvingande skäl föreligger. Det rekommenderas att man förhindrar graviditet och avstår från amning ännu tre månader efter avslutad behandling. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insättning av Sarilumab bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är liten eller fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT). Behandlingen kan påverka blodets fettvärden, varför det är viktigt att följa upp dem efter insatt behandling. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Sarilumabbehandling kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingsformen. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under akuta eller allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

 Uppdaterad 11.7.2023