Gå till innehåll

Verksamhetsunderstöd

Reumaförbundet i Finland ansöka hos STEA om understöd för stöd av sina medlemsföreningars verksamhet. På sitt möte besluta Reumaförbundets styrelse att föreningarna kan ansöka om understöd för.

På denna sida hittar du information om verksamhetsunderstöd.

Redovisning av verksamhetsunderstödet

Föreningarna avger en redovisning över användningen av föregående års verksamhetsunderstöd. Redovisning av verksamhetsunderstödet 2023 sista återkomstdatum är 5.2.2024. Efter det måste Reumaförbundet sammanställa sin resultatrapport till STEA.

Redovisningen ska helst göras elektroniskt.

Som bilagor till redovisningen krävs bokslutshandlingar för år 2023 som är godkända och undertecknade av en beslutför styrelse och verksamhetsgranskarens/revisorns utlåtande för år 2023. Bilagorna ska skickas till Reumaförbundet först efter det att de har blivit behandlade och godkända på föreningsmötet och un-dertecknade av en beslutför styrelse. Bilagorna kan laddas upp som bilagor i slutet av den elektroniska redovisningsblanketten eller skickas separat per e-post till Reumaförbundet: toiminta-avustus@reumaliitto.fi. Om de begärda handlingarna inte har blivit behandlade och godkända på föreningsmötet när redovisningen skickas in, kan de eftersändas omedelbart efter att de blivit godkända och undertecknade per epost: toiminta-avustus@reumaliitto.fi. Om du skickar handlingarna i pappersversion är adressen: Reumaförbundet i Finland, Stora Robertsgatan 20–22 A, 00120 Helsingfors. Märk kuvertet med: Redovisning av verksamhetsunderstöd 2003.

Obs! Bilagorna ska emellertid inte skickas förrän de har blivit behandlade och godkända av föreningsmötet och undertecknade av en beslutför styrelse.

Material som hänför sig till redovisningen av verksamhetsunderstödet för år 2023

För att sammanställa deltagarinformation kan du ta hjälp av en samlingsblankett:

De undertecknade bokslutshandlingarna kan bifogas i sin helhet eller ett dokument i taget. OBS! Om ni bifogar dokumenten var för sig, bör åtminstone balansräkningen vara undertecknad. Samtliga nedan nämnda bilagor är nödvändiga för att redovisningen ska kunna behandlas.

Nödvändiga godkända, undertecknade bokslutshandlingar består av följande dokument:

  • Verksamhetsberättelse 2023
  • Resultaträkning 2023
  • Balansräkning 2023
  • Verksamhetsgranskarens/revisorns utlåtande 2023

OBS! Den oanvända andelen av 2023 versamhetsunderstöd returneras till förbundet senast 31.3.2024. Reumaförbundets kontonummer: FI67 5541 2820 0312 02 (Andelsbanken).

Ansökningar jämte bilagor kan skickas med landpost endast om föreningen inte använder elektroniska kommunikationskanaler. Adressen: Reumaförbundet i Finland, Stora Robertsgatan 20-22 A, 00120 HELSINGFORS (anteckna också Redovisning 2023 på kuvertet).

Verksamhetsunderstödet för år 2024 kan betalas till föreningen först efter det att redovisningen och undertecknade bilagor har skickats till Reumaförbundet och efter det att en eventuellt oanvänd del av verksamhetsunderstödet 2023 har återbetalats till Reumaförbundets konto. Dessutom ska det avtal och överföring och användning av STEA-understöd som skickas efter beslut om verksamhetsunderstöd 2024 undertecknas innan verksamhetsunderstödet 2024 kan betalas ut.

Beslut om verksamhetsunderstöd för år 2024 skickas till föreningarna i februari-mars 2024.

I januari 2024 ordnades två informationsmöten (på finska) på Teams för att stödja föreningarna i sammanställningen av redovisningen. Det material (på finska) som presenterades under dessa hittar du i pdf-format här.

Beslut on verksamhetsunderstöd

Beslut om verksamhetsunderstöd skickas i allmänhet till föreningarna per e-post i februari-mars det år som understödet gäller. Utöver e-postmeddelandet om beslut får föreningen ett avtal om överföring och användning av STEA-understöd som föreningen ska underteckna elektroniskt. Om föreningen inte har e-post, skickas brevet per post. Till brevet bifogas tre blanketter: ett exemplar av ”Understödsbeslut 2024 och anvisningar för redovisning av understödet” och två exemplar av ”Avtal om överföring och användning av STEA-understöd”. De senare blanketterna undertecknar föreningen och sänder därefter den ena undertecknade blanketten till adressen Reumaförbundet, Stora Robertsgatan 20–22 A, 00100 Helsingfors (kuvertet märks med Avtal om verksamhetsunderstöd). Det andra exemplaret sparar föreningen i sitt eget arkiv.

OBS! Verksamhetsunderstödet för år 2024 kan betalas till föreningen först efter det att redovisningen och undertecknade bilagor har skickats till Reumaförbundet och efter det att en eventuellt oanvänd del av verksamhetsunderstödet 2023 har återbetalats till Reumaförbundets konto. Dessutom ska det avtal och överföring och användning av STEA-understöd som skickas efter beslut om verksamhetsunderstöd 2024 undertecknas innan verksamhetsunderstödet 2024 kan betalas ut.

Ansökan om verksamhetsunderstöd

Sådana föreningar som inte får understöd direkt från STEA kan ansöka om verksamhetsunderstöd. En allmän förutsättning för att understöd ska beviljas är att föreningen är medlem i Reumaförbundet i Finland.

Verksamhetsunderstöden ska helst göras elektroniskt. Ansökningstiden för understöd för år 2024 har gått ut den 15.12.2023. Om föreningsmötet inte har behandlat sin verksamhetsplan och budget för år 2024 senast 15.12.2023, ska den till Reumaförbundet lämna in de av föreningens höst- eller årsmötet fastställda handlingarna omedelbart efter sitt möte.

Material som rör ansökan om verksamhetsunderstöd för år 2024:

Informationsmöten om verksamhetsunderstödet har hållits i oktober – november via Teams. Nedan hittar du det material som presenterades vid informationsmöten (på finska).

Mer information

Förfrågningar som rör verksamhetsundestöd skickas i första hand till adressen toiminta-avustus@reumaliitto.fi