Gå till innehåll

Dataskydd och information om webbplatsen

Information om webbplatsen

Reumaförbundet i Finland rf ansvarar för webbplatsen Reumaliitto.fi. Du kan ge respons om webbplatsen på adressen info@reumaliitto.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Reumaförbundet i Finland rf ansvarar för innehållet på webbplatsen. Innehållet är upphovsrättsligt skyddat. Innehållet i Reuma-abc och våra guider får publiceras med förbehåll att källan nämns. Reumaförbundet ansvarar även för innehållet på webbplatsen fibromyalgiapolku.fi.

De bilder och illustrationer som används på webbplatsen Reumaliitto.fi tillhör Reumaförbundet. För kopiering och användning av bilder och illustrationer krävs tillstånd om inget annat nämns i samband med bilden.
Reumaliitto.fi använder cookies. Cookies underlättar användningen av sidorna och hjälper oss att utveckla webbplatsen. Du kan förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Dataskyddsbeskrivning

Vi värdesätter våra medlemmars och donatorers förtroende. Vi behandlar dina uppgifter med stor omsorg.

På den här sidan beskrivs hur personuppgifter i Kilta-registret behandlas i enlighet med 10 § och 24 § i personuppgiftslagen i Finland (523/1999) och artikel 12 och 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR (679/2016). Beskrivningen redogör dessutom för hur personuppgifter samlas in i andra digitala tjänster och hur de behandlas.

Den personuppgiftsansvarige och kontaktuppgifter

Reumaförbundet i Finland rf
Stora Robertsgatan 20–22 A
00120 Helsingfors
FO-nummer: 0201969-6

Kontaktpersoner: Tuula Tikkanen, e-post tuula.tikkanen@reumaliitto.fi och Minna Elo, e-post minna.elo@reumaliitto.fi

Tel: (09) 476 155

Registrets namn: Kilta-register för behandling av personuppgifter om medlemmar, kunder, evenemang, donatorer och intressenter.

Webbplatsens namn: reumaliitto.fi

1. Vilka data samlar vi in och hur behandlar vi dem?

Vi samlar in personuppgifter relaterade till medlemskap, medlemsfakturering, anmälan till och deltagande i evenemang, kurser och utbildningar och tidnings- och nyhetsbrevsprenumerationer. Personuppgifter samlas även in i samband med handel i webbaffären och i samband med donationer.

De personuppgifter som vi samlar in är i första hand sådana som personen själv uppger till oss. Kontaktuppgifterna till de personer som finns i vårt register uppdateras även automatiskt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I vår medelsanskaffning använder vi dessutom inköpta adressregister. När du använder vår webbplats och våra applikationer samlar vi in uppgifter som kan tolkas som personuppgifter.

I Kilta-registret behandlas

 • Personuppgifter som medlemmar och tidigare medlemmar i Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar (härefter förening) uppgett
 • Personuppgifter om förtroendevalda i Reumaförbundet och föreningar och kontaktpersoner i de organisationer som har kopplingar till föreningens verksamhet
 • Uppgifter om anmälan till och deltagande i evenemang
 • Personuppgifter som donatorer uppgett och information om donationer
 • I kundhanteringen behandlas dessutom kontaktuppgifter till intressenter såsom aktörer inom hälso- och socialsektorn, yrkespersoner inom hälso- och sjukvården, varuleverantörer, tjänsteleverantörer och andra experter baserat på yrkesrelationer.

Kilta-registrets datainnehåll

Obligatoriska uppgifter

 • Namn- och kontaktuppgifter/ (personens/företagets/sammanslutningens namn- och adressuppgifter)
 • Landskap (uppdateras enligt postnummerfältet i adressen)
 • Kön (man, kvinna, annat, företag/sammanslutning)
 • Medlemstyp/Annan roll
 • Uppgifter om målsman till medlem under 13 år
 • Faktureringsmetod/Mottagare av medlemsfaktura
 • Föreningens bankuppgifter.
 • Frivilliga grunduppgifter
 • Annan kontaktinformation (telefon, e-post, www-sida)
 • Födelsedatum (dag, månad, år)
 • Språk (finska, svenska)
 • Region (information om den region som föreningen tillhör)
 • Kontaktförbud.

Frivilliga basuppgifter om medlem

Föreningens uppgifter

 • Föreningens kontaktuppgifter
 • Bankuppgifter
 • Medlemsavgifter för förbundets olika medlemstyper
 • Förtroendeuppdrag: uppgifter som föreningen upprätthåller om förtroendeuppdrag och/eller roller som medlemmen har i föreningen.

Tidningsregister

 • Tidningen Reumas prenumeranter och kontaktuppgifter
 • Prenumerationsinformation om medlemsföreningens egen tidning
 • Kontakt- och faktureringsuppgifter till övriga prenumeranter på tidningen (andra än medlemmar).

Övriga uppgifter som anknyter till medlemskapet

 • Information om huruvida medlemmen har ett förtroendeuppdrag inom Reumaförbundet i Finland eller i annan frivillig verksamhet
 • Information om hurudvida personen har beviljats titeln hedersordförande eller ett förtjänsttecken
 • Uppgifter som uppgetts i medlemsansökan (https://kilta.reumaliitto.fi/verkkolomakkeet/jasenhakemus/sve)
 • På blanketten står att de uppgifter som uppges på blanketten lagras i Kilta-registret för att kunna utveckla verksamheten och producera medlemstjänster
 • Uppgifterna i blanketten behandlas konfidentiellt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, annan tillämplig lagstiftning och medlemsföreningens och Reumaförbundets dataskyddsbeskrivningar.

Hantering av evenemang

 • Uppgifter om anmälan till och deltagande i evenemang.

Donatorsregister

 • Kontaktuppgifter som donatorer uppgett, uppgifter om betalningssätt, donationshistoria.

Övriga uppgifter

Uppgifter som samlas in i Reumaförbundets webbtjänster:

 • webbhistorik
 • identifieringsuppgifter om terminalutrustningen
 • avsändarinformation på e-blanketter
 • innehållet i webbaffärens varukorg, inköp, betalningssätt och beställarens kontaktuppgifter
 • e-postadresser till prenumeranter på nyhetsbrev och information om öppnande av nyhetsbrev och innehållet i dem.

2. För vilka ändamål används uppgifterna?

Vi kan behandla personuppgifter för följande ändamål:

 • Genomföra, utveckla och följa upp medlemstjänster och därtill hörande kommunikation och marknadsföring.
 • Registret fungerar även som försäljningsreskontra, där man kan kontrollera betalning av medlemsavgifter och skicka fakturor till föreningarnas medlemmar, till exempel avgifter för deltagande i evenemang och gruppverksamhet och annat motsvarande.
 • Fakturera medlemsavgifter. Reumaförbundet i Finland sköter faktureringen av medlemsavgifter centraliserat.
 • Hantera, arkivera och bokföra donationer, upprätthålla relationer till donatorer
 • Föra statistik och utveckla verksamheten.

Dessutom kan vi behandla personuppgifter för uppgifter relaterade till medlemshantering:

 • Upprätthålla medlemsuppgifter
 • Posta medlemstidningar, -information och -brev
 • Kommunicera med föreningarnas förtroendevalda och ansvarspersoner
 • Utföra övriga nödvändiga uppgifter enligt föreningens stadgar och stadgeenliga beslut
 • Föra register över administration av kundrelationer
 • Upprätthålla kontaktuppgifter till intressenter och kunder
 • Analysera och gruppera medlemsuppgifter och rapportera om medlemskap, genomföra föreningsverksamhet och syften relaterade till utveckling av verksamheten
 • Samla in och behandla respons från medlemmar och uppgifter om medlemmarnas nöjdhet
 • Genomföra marknadsundersökningar och opinionsundersökningar
 • Uppdraget med behandling av personuppgifter kan läggas ut på entreprenad enligt dataskyddslagstiftningen och inom de gränser som den sätter, till exempel postning av medlemstidning
 • Behandlingen av den registrerades diagnos baserar sig på den registrerades samtycke. Informationen används för riktad kommunikation.
 • Behandlingen av personuppgifter som gäller barn baserar sig på ett uttryckligt samtycke eller tillstånd av en person med föräldraansvar.

3. Uppgiftskällor

Vi får in uppgifter via följande källor:

 • Register som upprätthålls på grundval av anmälningar och ändringsanmälningar som personerna själva gör, till exempel relaterade till medlemskap och tidnings- och nyhetsbrevsprenumerationer.
 • Uppgifter om deltagare i förfrågningar och/eller utlottningar på olika evenemang med den berörda personens samtycke.
 • Inköpta adressregister och adressuppdateringstjänster.
 • Cookies i webbtjänster.

4. Utlämnande av uppgifter

Enligt Reumaförbundets stadgar utlämnas uppgifter inte till utomstående. Uppgifterna används endast i föreningens och Reumaförbundet i Finlands verksamhet.

Följande gäller för föreningar som använder ett digitalt medlemsregister i sin egen verksamhet:

Uppgifter utlämnas då och då till registersystemets leverantör Kehätieto Oy för tekniskt underhåll och vidareutveckling. Kehätieto Oy har i enlighet med IT2000-avtalsvillkor förbundit sig till att hålla uppgifterna i medlemsregistret hemliga och att behandla uppgifterna varsamt och konfidentiellt med hänsyn till dataskyddet. Uppgifterna utlämnas i maskinläsbart format, beroende på omständigheterna, antingen via en teknisk anslutning eller som datafil till Kehätieto Oy:s kundservice eller till den anställda hos Kehätieto Oy som från fall till fall blivit utsedd till uppgiften.

Centraliserad fakturering:

Faktureringsmaterialet utlämnas till en utomstående serviceleverantörs server (ProMail), varifrån fakturan postas eller skickas per e-post till mottagaren.

Tidnings- och nyhetsbrevsregister

 • Tidningsregistrets postningsinformation utlämnas lösenordskyddad som komprimerad fil till tryckeriet
 • Prenumerantlistor för nyhetsbrev administreras på en utomstående leverantörs servrar (Postiviidakko).

5. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Enligt reglerna översänds personuppgifter inte utanför Europeiska Unionen. Uppgifterna används endast i föreningens och Reumaförbundet i Finlands egen verksamhet. Utomstående tjänsteleverantörer, till exempel Kehätieto, översänder inte heller uppgifter utanför EU.

6. Skydd av uppgifter

Registret är skyddat mot åtkomst utifrån och användningen av information övervakas. Åtkomsten till systemet är begränsad endast till personer som behöver informationen i fråga för att sköta sina uppdrag. Åtkomsten till filerna är skyddad med normala datasäkerhetsmetoder såsom användarrättigheter, lösenord och brandmurar.

Datainnehållet i registret/registren lagras i en databas som tillhandahålls av systemleverantören och är anpassad efter Reumaförbundet i Finlands behov. Databasen finns på en server i leverantörens lokaliteter. Åtkomsten till filerna i databasen är skyddad med normala datasäkerhetsmetoder såsom användarrättigheter, lösenord och brandmurar. Åtkomsten till applikationen är skyddad med personliga användarnamn och lösenord. Applikationen används via Internet.

7. Granskningsrätt

Du eller ett ombud som du utsett har rätt att granska vilka uppgifter som antecknats i personregistret om dig eller att registret inte innehåller uppgifter om dig. Uppgifterna kan granskas avgiftsfritt en gång om året. Uppgifter om en person kan granskas endast till den del som har meddelats personregistret 1.1.2020 eller därefter.

Anhållan om granskning ska göras skriftligen till föreningen och den ska undertecknas egenhändigt eller av ombudet. I anhållan ska personens namn och födelsedag uppges. Uppgifterna skrivs ut på papper och ges till kunden eller skickas brevledes till den adress som kunden uppgett.

8. Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Du har bland annat även rätt att begära att personuppgifter som samlats om dig rättas och rätt att begära att de uppgifter som vi lagrat raderas eller att användningen av dem begränsas.

Den personuppgiftsansvariga ska utan onödigt dröjsmål rätta, radera eller komplettera en personuppgift som är felaktig, onödig, ofullständig eller föråldrad med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Om rättelsen av en uppgift eller granskningsrätten nekas, ges den registrerade ett skriftligt intyg över nekandet och hen har då rätt att föra ärendet vidare för lösning till dataombudsmannen på adressen: Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 HELSINGFORS. Dataombudsmannen kan ge den personuppgiftsansvarige order om rättelse av uppgiften.

För att utöva rätten att granska och korrigera uppgifter ska du kontakta den person som sköter registret (se uppgifter ovan).

9. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Som medlem i en förening kan du själv granska och uppdatera dina egna kontaktuppgifter i Kilta-registret. Du kan även kontrollera om din medlemsavgift är betald.

Du har när som helst rätt att förbjuda att uppgifter om dig används för direktmarknadsföring. Du kan ge förbundet samtycken eller förbud som gäller direktmarknadsföring kanalvis (till exempel förbjuda marknadsföringsmeddelanden som skickas per e-post).

Dessutom har du i princip rätt enligt dataskyddslagstiftningen att när som helst:

 • få information om behandlingen av dina personuppgifter;
 • få tillgång till dina egna uppgifter och granska de uppgifter om dig själv som föreningen beh
 • kräva att bristfälliga och felaktiga personuppgifter rättas och att uppgifterna kompletteras;
 • kräva att dina personuppgifter raderas;
 • återkalla ditt samtycke och invända mot behandlingen av personuppgifter till den del som behandlingen av personuppgifter baserar sig på ditt samtycke;
 • göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation till den del som grunden för behandlingen av personuppgifter är föreningens berättigade intresse;
 • få dina uppgifter i maskinläsbart format och överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig förutsatt att du själv har gett uppgifterna i fråga till föreningen, föreningen behandlar personuppgifterna i fråga med den registrerades samtycke och behandlingen görs automatiskt; och
 • kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Medlemmen ska framställa en begäran om ovannämnda rättighet enligt dataskyddsbeskrivningens punkt ”8. Granskningsrätt”. Reumaförbundet eller föreningen kan be den registrerade att skriftligen precisera sin begäran och bekräfta sin identitet innan begäran behandlas. Föreningen kan vägra att genomföra begäran på grund av en i tillämplig lag stadgad grund.

Du har rätt att klaga till en behörig tillsynsmyndighet eller till tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där din boningsort eller arbetsplats är belägen om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Läs mer på Dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/kann-till-dina-rattigheter

10. Cookies och övrig spårning

Vi använder cookies och andra spårningsmetoder såsom Google Analytics, Matomo och Meta pixel på vår webbplats. Genom att följa upp hur användarna navigerar på webbplatsen, kan vi förbättra webbplatsens tekniska funktioner, våra tjänster och vår marknadsföring.


En del cookies är nödvändiga och säkerställer webbplatsens tekniska funktion. De är alltid aktiverade, annars fungerar webbplatsen inte som den ska. Den information som övriga cookies på webbplatsen, till exempel analyscookies, samlar in hjälper oss att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Om du vill förhindra Google Analytics från att samla in data, kan du förhindra att cookies sparas i din webbläsares inställningar eller i frågan om cookies när du besöker sidan för första gången.

11. Riktad reklam


Vi använder riktad reklam på sociala medier. Det betyder till exempel att Metas annonstjänst riktar vår reklam till användare som liknar dem som interagerar med vår webbplats. Vi lämnar inte ut personuppgifter till exempel till Meta.

Du hittar information om hur du kan blockera riktad reklam i de olika sociala mediekanalernas egna instruktioner.


Skapad 3.9.2020
Uppdaterad 7.10.2021/24.1.2023/6.10.2023
—————————————————————————————

Tillgänglighetsutlåtande

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Den grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Reumaförbundets webbplats (reumaliitto.fi, reuma.fi) publicerades 11.10.2023, vilket innebär att tillgänglighetskraven på tjänsten gäller.

Tillgängligheten hos webbplatsen

Reumaförbundet eftersträvar att garantera tillgängligheten på sin webbplats så att tjänsten och hela dess innehåll är tillgängligt för alla.

Informationen i detta utlåtande grundar sig på manuella och maskinella utvärderingar gjorda både av Reumaförbundet självt och den som skött det tekniska genomförandet av webbplatsen.

Tekniska korrigeringar har utförts på webbtjänsten för att säkerställa att den uppfyller kraven.

Efter dessa förändringar uppfyller Reumaförbundets webbplats i stort sett nivåerna A och AA enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-kriterierna.

En del av innehållet omfattas inte av lagstiftningen. Alla pdf- och doc-dokument som är gjorda före 23.9.2018 är inte tillgängliga. Det samma gäller för videofilmer publicerade före 23.9.2020. Vi har gjort ansträngningar för att säkerställa tillgängligheten för centrala dokument och videoinnehåll.

Respons och kontaktuppgifter

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen, ge respons genom att skicka e-post till info@reumaliitto.fi.

Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte överhuvudtaget får svar inom två veckor, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (https://www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter/).

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 00