Gå till innehåll

Reumaförbundet påverkar

Vårt budskap till välfärdsområdena

I välfärdsområdesstrategin och i de praktiska arrangemangen bör man se till att:

  • Föreningarna får finansiering för sin verksamhet och lokaliteter till sitt förfogande. Välfärdsområdet och kommunerna bör som ett led i sin välfärdsområdesstrategi komma överens om att säkerställa kontinuiteten i finansieringen av organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen.
  • I välfärdsområdet samarbetar man och lyssnar på föreningarna i utvecklingen av verksamheten.
  • I välfärdsområdet är man medveten om föreningarnas viktiga roll för att främja hälsa och välbefinnande. Beslutsfattare och tjänsteinnehavare känner till föreningens verksamhet som bland annat består av kamratstöd, rådgivning samt motions- och hobbygrupper.
  • Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt smidiga övergångar mellan olika professionella och olika vårdnivåer för dem som insjuknat.
  • Det bör finnas tillräckligt med reumatologer, reumaskötare och andra experter inom STORsjukdomar.
  • Det borde satsas på att göra vårdplaner och att skapa strukturer för att genomföra dem i praktiken.
  • Det är viktigt med snabb tillgång på vård så att hälsoproblemen inte ökar.
  • Rehabiliteringen bör tydligt knytas till vårdstigen.
  • Hänvisning av patienter till patientorganisationernas kamratstöd och verksamhet bör införas som ett led i vårdstigen. Föreningarna erbjuder stöd och verksamhet som ett komplement till hälso- och sjukvårdens tjänster för dem som insjuknat.

Riksdagens Tules-grupp

Riksdagens Tules-grupp är ett aktivt expert-, samarbets- och påverkarnätverk.

Gruppen avser att ge en röst i samhället åt dem som har en sjukdom i stöd- eller rörelseorganen (STOR eller tules på finska), är långtidssjuka eller multisjuka samt deras närstående. Gruppen följer med och påverkar social- och hälsovårdspolitiken på riksplanet. Dessutom belyser den brister i vården, socialskyddet och verksamhetsmiljön i allmänhet, samt arbetar för att få bristerna avhjälpta.

Genom gruppen får riksdagsledamöterna aktuella meddelanden och idéer från fältet. Gruppen fungerar m.a.o. som en kanal för förmedling av information om denna viktiga sektor ur såväl expert- som medborgarsynvinkel. Riksdagsledamöterna får information som kan användas som stöd för beslut och dessutom kan de arbeta i grupp och på så sätt främja en god sak.

Gruppen sammankommer några gånger per år. Riksdagens Tules-grupp kan lägga fram initiativ (t.ex. i form av skriftliga spörsmål och ställningstaganden), arrangera evenemang, samarbeta med andra och bjuda in experter för att få höra deras syn. Därtill fungerar riksdagsledamöterna som tules-budbärare som förmedlar information om olika händelser i t.ex. medier.

Oskari Valtola (saml.), ordförande
Inka Hopsu (gröna), vice ordförande
Paula Risikko (saml.)
Mia Laiho (saml.)
Sari Sarkomaa (saml.)
Tarja Filatov (sd.)
Eeva-Johanna Eloranta (sd.)
Aki Lindén (sd.)
Hanna-Leena Mattila (cent.)
Aino-Kaisa Pekonen (vänst.)
Päivi Räsänen (kd.)

Reumaförbundet

Anu Uhtio
verksamhetsledare

Maria Mattila
Expert inom so­cial- och häl­so­vårds­po­li­tik
Riksdagens Tules -gruppens kontaktperson

Elina Heino-Lehtimäki
ordförande
Suomen Reumanuoret ry

Expert medlem

Marja Kinnunen
verksamhetsledare
Stöd- och rörelseorganförbundet i Finland rf