Gå till innehåll

Författningar och instruktioner

Föreningens verksamhet styrs av olika lagar, regler och instruktioner. De viktigaste har samlats på denna sida.

Reumaföbundets stadgar och modellstadgar för föreningar

Modelstadgar för föreningen (1 årsmöte) (pdf)

Modelstadgar för föreningen (2 årsmöten) (pdf)

Föreningens stadgar och föreningslagen styr föreningarnas verksamhet och skapar ett underlag för föreningens beslutsfattande. Det har skett förändringar i föreningslagen som ger föreningar mer flexibla sätt att fatta beslut än tidigare. Ett exempel är att föreningsmötet kan ordnas på distans utan mötesplats, förhandsanmälan kan krävas av mötesdeltagarna och att ärenden som hör till föreningsmötet också kan avgöras enhälligt utan möte. Styrelsen kan fatta beslut utan att ordna möte. Ersättare till styrelsen behöver inte längre väljas.

Uppdateringar har gjorts i stadgarna för att motsvara nuvarande praxis, till exempel i fråga om verksamhetsformer och godkännande av medlemmar. I modellstadgarna beskrivs befintlig praxis, till exempel rösträtten hos hedersmedlemmar och en precisering av ordningsföljden för ärenden på föreningsmötet.

Reumaförbundet har utarbetat modellstadgar för ett och två föreningsmöten för sina medlemsföreningar. I uppdateringen har man beaktat de senaste lagförändringarna och förbundets och föreningarnas praxis. Det är lätt att göra ändringar i föreningens stadgar enligt modellstadgarna eftersom de har förhandsgranskats hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Om stadgarna antas som de är, kan de tas i bruk direkt efter föreningsmötet. Det kostar normalt 100 euro att ändra stadgarna, men använder man modellstadgarna, kostar ändringen 50 euro.

Reumaförbundets styrelse föreslår att medlemsföreningarna uppdaterar sina stadgar i enlighet med modellstadgarna för ett eller två föreningsmöten enligt föreningens gällande stadgar.

Ändring av stadgar

 1. Stadgeändringen bör nämnas i kallelsen till föreningsmötet.
 2. En punkt om stadgeändring ska läggas till på föredragningslistan för föreningsmötet.
 3. Styrelsen föreslår för föreningsmötet att anta modellstadgar för en eller två möten och mötet fattar beslut enligt föreningens stadgar (t.ex. att ändringen stöds av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna i omröstningen), och beslutar när ändringarna träder i kraft. Modellstadgarna kan tas i bruk direkt.
 4. En anmälan om stadgeändring måste alltid lämnas in till föreningsregistret. När modellstadgarna antas, bör föreningen anmäla diarienumret antingen för ett möte (2023/768704Y) eller två möten (2023/768705Y), och då behövs ingen kopia på de ändrade stadgarna.
 5. Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan. Om någon annan än undertecknaren fyller i e-anmälan, ge ärendenumret för anmälan till undertecknaren så att hen ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.
 6. Stadgeändringen görs i PRS e-tjänst: https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/sahkoinenasiointi.html
 7. För att kunna lämna in anmälan behövs en finsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat eller ett identitetskort med chip.
 8. Anmälan undertecknas, skickas och betalas. Betalningen sker först efter det att anmälan är undertecknad.
 9. Stadgeändringen kan även anmälas på pappersblankett (Y4a). Då är priset 180 euro. Då ska betalningen göras i förväg och kvittot bifogas anmälan.

Modellstadgarna och anvisningar om ändring av stadgar hittas även på förbundets webbplats.

För mer information, kontakta direktören för organisationstjänster Ulla Rantanen, ulla.rantanen@reumaliitto.fi, 044 049 9946

 

 

 

 

Omröstnings- och valordning för Reumaförbundet i Finland

Omröstnings- och valordning för Reumaförbujdet i Finland

Lagar som kan vara till nytta i föreningsverksamheten

Länkar till följande lagar nedan:

Fler lagar hittar du på Finlex

Förhållningsregel för kommunsektionen

Reumaförbundet i Finland Styrelsen 1/04, 12 §, 6.2.2004

 

MALL
FÖRHÅLLNINGSREGEL FÖR KOMMUNSEKTIONEN

 

1. TILLSÄTTNING AV SEKTIONEN

Enligt 13 § i föreningens modellstadgar kan föreningens styrelse tillsätta kommittéer
och sektioner till sin hjälp, för vilka föreningen vid behov fastställer en förhållningsregel.

 

2. HUR ANSVARSPERSONEN UTSES

Föreningens styrelse utser en ansvarsperson/ansvarspersoner för kommunsektionen
vid kalenderårets fösta möte.

 

3. SYFTET MED VERKSAMHETEN

Sektionens syfte är att på sitt verksamhetsområde främja intressen för reumatiker och
andra personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt deras anhöriga.

 

4. SEKTIONENS UPPGIFTER

Sektionen har som uppgift att på sitt verksamhetsområde:
– verka för att förebygga reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och ta initiativ för att förbättra levnadsmiljön
– främja vården, rehabiliteringen och annan service för reumatiker i samarbete med
huvudföreningen, organisationer och andra samarbetssektorer
– hålla kontakt med sin hemkommuns beslutsfattare och myndigheter
– arrangera utbildnings-, informations-, rådgivnings- och motionsevenemang samt annan service

– värva nya medlemmar till föreningen
– främja medlemmarnas samhörighet och sociala umgänge samt deras rekreationsoch kulturintressen
– erbjuda stöd åt frivilliga aktörer.

 

5. FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENINGENS ÖVRIGA VERKSAMHET

Sektionens verksamhet är en del av föreningens verksamhet och föreningens styrelse
har överinseende över den. Sektionens verksamhetsplan godkänns årligen i samband
med behandlingen av föreningens verksamhetsplan, och sektionens verksamhetsberättelse behandlas och godkänns vid föreningens möte.

En representant för sektionen kan delta i föreningens styrelsemöten. Hon eller han har
yttranderätt men inte rösträtt vid mötet, om inte föreningens möte valt henne/honom
som styrelsemedlem.
Den av föreningen utsedda ansvarspersonen för medlemsärenden kan enligt registerredogörelsen överlåta adressuppgifter till de medlemmar som bor på kommunsektionens område åt en ansvarsperson som ställts till sektionens förfogande.

 

Sektionens verksamhet organiseras så att den är flexibel och ändamålsenlig och att
överlappningar elimineras. Sektionen deltar enligt resurser och möjligheter också i
hela föreningens projekt.

 

6. SEKTIONENS EKONOMI

Sektionens ekonomi sköts som en del av föreningens ekonomi i enlighet med föreningens styrelsebeslut.

Vid behov kan medel öronmärkas för sektionens behov inom ramen för budgeten.
Föreningens styrelse övervakar och har ansvar för användningen av medlen.
Medel som inkommit genom egen medelinskaffning kan sektionen använda till sin
egen verksamhet inom ramen för föreningens verksamhetsplan och budget.

 

7. IKRAFTTRÄDANDE

Föreningen …… styrelse har fastställt denna förhållningsregel vid sitt möte
xx.xx.20xx och den träder omedelbart i kraft.

Styrelsen kan ge föreskrifter som kompletterar denna förhållningsregel.


Resor anordnade av föreningar

Lag om transportservice

Andvändning av musik i föreningsverksamheten

Tillfälligt på finska:
Reumaliitolla on sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä jäsenyhdistyksissään Teosto ry:n ja Gramex ry:n kanssa.

Tutustu alla oleviin ohjeisiin aina, kun yhdistyksessäsi käytetään musiikkia.

Sopimukset kattavat Reumaliiton rekisteröityjen jäsenyhdistysten äänitemusiikin tallentamisen sekä käytön:

 1. Jäsenyhdistysten liikuntaryhmissä
 2. Muissa pienehköissä (alle 200 hengen) yhdistysten tilaisuuksissa.

Sopimuksien voimassaolo: Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi.

Musiikkia liikuntaryhmissä käyttävät yhdistykset ovat velvollisia raportoimaan Reumaliitolle vuosittain musiikkiliikuntaryhmien määrästä. Tiedot pyydetään Reumaliiton toimesta aina vuodenvaihteessa.

Lisätietoja: kirsi.kaipainen-pyykko@reumaliitto.fi

 

 

Sopimuksien rajaukset:

 • Isompiin eli yli 200 hengen tilaisuuksiin jäsenyhdistysten tulee tehdä erillinen
  sopimus
 • Sopimus ei kata musiikkivideoita
 • Sopimus ei kata live-esityksiä.

Reumaliitolla on edellä mainittujen lisäksi sopimus taustamusiikin striimauksesta, eli esittämisestä verkkoympäristössä, Gramexin kanssa. Striimauslupa mahdollistaa äänitemusiikin tarjoamisen verkon kautta
osallistuville henkilöille alla olevin ehdoin:

 • Lupa edellyttää fyysistä tilaisuutta, johon tarjotaan etäosallistumismahdollisuus
  henkilöille, jotka eivät tilapäisesti pysty osallistumaan fyysiseen tilaisuuteen.
 • Striimauksen tulee tapahtua suljetussa verkkoympäristössä, kuten luvan
  hallinnoijan verkkosivustolla tai erillisellä etäkoulutusalustalla, kuten Teamsissä tai
  Zoomissa. Sosiaalisen median alustojen käyttö ei ole sallittua.
 • Äänitemusiikin määrä per lähetys saa olla max 60 min.
 • Lähetyksen vastaanottoalueen tulee olla Suomi.
 • Tallennus ja jälkikatselu eivät ole sallittuja.
 • Äänitemusiikin käyttämiseksi ainoastaan etänä järjestettävissä tilaisuuksissa
  tarvitaan lupa äänitetuottajalta, eli useimmiten levy-yhtiöltä.