Gå till innehåll

Styrelsens självutvärdering

Delta i utvecklingen av verksamheten i din förening utifrån föreningens egna behov och nuvarande situation!

pieni päivänkakkara sormien välissä.

Styrelsens självutvärdering

Delta i utvecklingen av verksamheten i din förening utifrån föreningens egna behov och nuvarande situation!

Syftet med självutvärdering är att föreningens styrelsemedlemmar ska kunna utvärdera sin egen verksamhet, lyfta fram sina styrkor och identifiera sina utvecklingsbehov. I samband med behandlingen av utvärderingens resultat analyserar styrelsen de identifierade utvecklingsbehoven och väljer de som den anser vara de mest lämpliga för den tidsperiod som avses.

Att utföra självutvärderingen binder eller förpliktar inte föreningen till något.

Självutvärderiningen kan beställas januari-april och augusti-november årligen. Våren 2024 har beställnigsblanketten utgått 18.4. Nya beställningar kan göras fr.o.m. 15.8.

Innehållet i självutvärderingsprocessen

  • En blankett för självutvärdering som fylls i elektroniskt och som föreningens ordförande (eller en annan av styrelsen utsedd person) beställer från Reumaförbundet och distribuerar vidare till styrelsens medlemmar för ifyllnad. Det tar cirka 10–20 min. att fylla i blanketten.
  • En sammanfattning från Reumaförbundet (i PowerPoint- och PDF-format) av föreningens svar, styrkor och utvecklingsområden.
  • En arbetsmall för att välja utvecklingsområden och gå vidare med dem.
  • Genomgång (cirka 2 h) i enlighet med en fastslagen mall. Föreningens styrelse genomför mötet självständigt.
  • En feedbackenkät till självutvärderingens beställare efter processen.

Beställning av självutvärderingen

Föreningens ordförande (eller en annan av styrelsen utsedd person) beställer självutvärderingen här:

Obs! Självutvärderiningen kan beställas januari-april och augusti-november årligen. Våren 2024 har beställnigsblanketten utgått 18.4. Nya beställningar kan göras fr.o.m. 15.8.

Genomförande av självutvärderingen

Reumaförbundet skickar en länk till självutvärderingen till beställaren per e-post inom två veckor efter beställning i januari–april och augusti–början av december. Självutvärderingen består av en Webropol-blankett som fylls i elektroniskt, och alla som fyller i utvärderingen använder samma länk. Svaren är anonyma, vilket innebär att identiteten hos dem som fyller i utvärderingen inte avslöjas i något skede, och efterfrågas heller inte på blanketten.

Beställaren skickar länken till medlemmarna i föreningens styrelse så snart som möjligt. För närvarande finns blanketten endast i digitalt format, och därför bör den som fyller i blanketten ha en e-postadress och en dator eller mobil enhet med nätanslutning. Om det i föreningen finns personer som inte har tillgång till e-post, kan de använda någon annans smartenhet till exempel under ett styrelsemöte eller annat tillfälle. Inte heller i sådana fall kommer identiteten hos den som fyller i blanketten att avslöjas. Vid behov, kontakta Tuula Tikkanen: tuula.tikkanen@reumaliitto.fi, t. 044-266 9769.

Svarstiden är två veckor (ifall inget annat överenskommits med beställaren) från den dag då länken skickas till beställaren. Beställaren ombeds påminna sina styrelsekolleger om att fylla i utvärderingen innan svarstiden löper ut. För att få största möjliga nytta av självutvärderingen för föreningen, är det bra att i förväg uppmana alla att fylla i utvärderingen och försäkra sig om att länken kan skickas till samtliga styrelsemedlemmar.

Sammanfattning av svaren i självutvärderingen

Inom ungefär tre veckor efter att svarstiden löpt ut skickar Reumaförbundet en sammanfattning av svaren i PowerPoint- och PDF-format till beställaren. Utöver en sammanfattning lyfter materialet utifrån svaren fram styrkor inom föreningsverksamheten och ett förslag på utvecklingsområden. Svaren på de öppna frågorna i enkäten återges ordagrant i materialet.

Genomgång av svaren i styrelsen

Styrelsen går gemensamt igenom sammanfattningen av svaren jämte styrkor och utvecklingsförslag på ett möte. En mall för genomgången skickas till beställaren i samband med sammanfattningen av svaren. Mötet är cirka två timmar långt och under det går man igenom och diskuterar sammanfattningen av svaren och de identifierade styrkorna under ledning av beställaren (eller någon annan av styrelsen utsedd person).

Av utvecklingsförslagen i presentationsmaterialet väljer styrelsen 1–3 områden som föreningen kommer att prioritera under den valda tidsperioden. För detta bifogas materialet en arbetsmall som styrelsen kan använda som sådan eller anpassa enligt sina egna behov. Föreningen kan även bestämma sig för andra utvecklingsområden är de som föreslås i materialet. Den kan även bestämma sig för att inte vidta några utvecklingsåtgärder för tillfället. Att fylla i självutvärderingen binder eller förpliktar alltså inte föreningen till några åtgärder.

Föreningen ordnar genomgången på egen hand med hjälp av material som Reumaförbundet tillhandahåller. Genomgången ska helst ordnas så snart som möjligt efter att sammanfattningen av svaren skickats, inom ungefär en månad.

Feedback till Reumaförbundet om processen i sin helhet

Den som beställt självutvärderingen kommer att få en feedbackenkät om processens förlopp, genomgången och den upplevda nyttan för föreningens verksamhet inom ungefär tre månader efter att sammanfattningen av svaren skickats. Det är ytterst viktigt att besvara enkäten eftersom svaren hjälper till att utveckla processen vidare.

Behandling av de inkomna svaren på Reumaförbundet

Alla svar är anonyma i varje fas av processen. Identiteten hos respondenterna kommer inte att avslöjas i något skede. Beställaren av föreningens självutvärdering kommer endast att få en sammanfattning av svaren som gäller den egna föreningens utvärdering. Reumaförbundet kommer regelbundet att sammanställa svaren från alla de medlemsföreningar som genomfört en självutvärdering. Detta hjälper förbundet att utveckla sin verksamhet, sitt stöd och sina tjänster till sina föreningar. Sammanfattningarna avslöjar inte enskilda föreningars svar.

Självutvärderingsprocessens förlopp

I bilden här intill ser du hur självutvärderingsprocessen fortskrider både ur föreningens och Reumaförbundets synvinkel.

Lisätietoa

Vill du ha mera information om styrelsens självutvärdering och hur utvärderingen kan förverkligas i din förening? Ta kontakt:

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Tuula Tikkanen

Ledningens assistent
Koordinator för svenskspråkiga föreningar

044 266 9769

Välkommen att utveckla verksamheten i din förening utifrån dess egna behov och nuvarande situation!