Gå till innehåll

Ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltning omfattar planering av verksamhet och finansiering, övervakning och genomföring av ekonomiska planer och kapitalförvaltning. Föreningens styrelse har i uppgift att sköta ekonomiförvaltningen under räkenskapsåret. Styrelsen samordnar åtgärder som rör ekonomiförvaltningen och övervakar ekonomiförvaltningen.

Ekonomiförvaltningen i nyckelroll

Ekonomiförvaltning är en viktig del i att leda en förening. Även om föreningens verksamhet är begränsad och kassaflödet litet, krävs kunskap om de viktigaste lagarna och beräkningsförfaranden för att sköta ekonomin på rätt sätt.

Styrelsen är ansvarig för sina åtgärder inför föreningsmötet som är föreningens högsta beslutande organ. På mötet fastställer föreningsmedlemmarna verksamhetsplanen och budgeten för det kommande året. Ekonomiförvaltningen ska organiseras enligt de riktlinjer som fastställts. Medlemmarna godkänner även föregående års årsberättelse och bokslut och beviljar ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.

Ekonomiförvaltning och ansvar

Föreningens styrelse ansvarar för ekonomiförvaltningen och varje utgift ska godkännas av styrelsen. Styrelsens uppgift är att se till att föreningens bokföring upprättas i enlighet med lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Föreningens ekonomiförvaltning regleras bland annat av föreningslagen, bokföringslagen och revisionslagen. En förening är till exempel alltid bokföringsskyldig. Det ligger på styrelsens ansvar att samtliga inkomster och utgifter i föreningen redovisas på rätt sätt.

Läs och lär dig mer

Läs mer om styrelsens och förtroendevaldas uppgifter som hänför sig till ekonomiförvaltning i snabbintroduktionerna för ordföranden/vice ordföranden och kassören på sidan Föreningens förvaltning och utveckling.

I Studiecentralen Sivis Yhdistystoimija-studiematerial (ung. Föreningsaktiv) finns egna avnsitt om ekonomiförvaltning och medelsanskaffning. Bekanta dig med innehållet i det webbaserade Yhdistystoimija-materialet på Studiecentralen Sivis webbplats (på finska).