Gå till innehåll

Nyheter

Ny undersökning: Reumapatienter driver vind för våg inom primärvården

Enligt en omfattande enkätundersökning som Reumaförbundet gjort blir vårdstigen för reumapatienter märkbart besvärligare inom primärvården. En centralisering av reumakunnandet inom primärvården skulle kunna förbättra vårdkontinuiteten och öka känslan av delaktighet.

”När den reumatiska sjukdomen befinner sig i en lugnare fas, överförs vården av reumapatienten vanligen från den specialiserade sjukvården till primärvården. Vi ville med undersökningen ta reda på hur vården fortskrider, särskilt i denna gränsövergång mellan primärvård och specialiserad sjukvård”, säger Anu Uhtio, Reumaförbundets verksamhetsledare.

Enligt undersökningen är 55 procent av de reumapatienter som besvarade enkäten helt eller relativt nöjda med vården. Det är emellertid utmärkande att de reumapatienter som är nöjda med vården vårdas inom den specialiserade sjukvården och de som är mest missnöjda inom primärvården. Bland de senare är endast 31 procent helt eller relativt nöjda med sin vård.

Avbrott i vårdkedjan och bristen på kontakter oroar

Enligt undersökningen har överföringen från specialiserad sjukvård till primärvård väckt osäkerhet hos många reumapatienter. Endast färre än en fjärdedel visste hur vården skulle fortskrida.

Dessutom oroar sig många för att det är svårt att få kontakt. Endast 40 procent av reumapatienterna inom primärvården vet hur de ska få kontakt med en skötare eller läkare. Motsvarande siffra inom den specialiserade sjukvården är 80 procent.

”Inom primärvården upplever en stor del av reumapatienterna att de driver vind för våg eller att de sitter fast i utredningsträsket. Plötsligt blir väntetiderna mycket längre och det krävs att patienterna har egna resurser för att ta hand om saker och ting. Överföringen till primärvård borde göras på ett mer kontrollerat sätt. Patienten vill i allmänhet ha tydliga instruktioner och en minneslista som berättar vad allt hen måste sköta själv i fortsättningen”, konstaterar Uhtio.

Utöver svårigheter relaterade till vårdkedjan och med att få kontakt med vården kan det vara svårt att på kortisoninjektioner inom primärvården. Kortisoninjektioner är ett väletablerat och effektivt sätt att dämpa inflammationen vid behandling av reumatism. Studien visar att det är en utmaning att få tid för injektioner på hälsocentraler, och de har dessutom inte nödvändigtvis ens läkare som är skickliga på injektioner. En del hälsocentralläkare vill inte utföra åtgärden eftersom det är svårt att utveckla eller upprätthålla kompentensen om man sällan utför den.

Känslan av delaktighet ökar tillfredsställelsen med vården

Utifrån undersökningen kan man dra slutsatsen att patienterna var mer tillfreds med vården, ju mer de fick delta i planeringen av vården och i beslut relaterade till den. Det här fungerar bättre inom den specialiserade sjukvården.

”Det handlar förstås till stor del om resursbrist. Också av patienternas svar framgick att en del var bekymrade över vårdpersonalens ork och att de till och med funderar i vilka frågor man vågar besvära vårdpersonalen. Resursbristen betonades särskilt i svaren från vårdpersonal både inom primärvården och den specialiserade sjukvården”, berättar Uhtio.

Av undersökningen framgick även att en stor del av vårdpersonalen inom primärvården anser att arbetsfördelningen inom vården av reumapatienter inom primärvården är oklar.

”Genom att förtydliga förfaranden både ur personalens och patientens synvinkel upprätthåller man kontinuiteten i vården och minskar oron. Dessutom borde reumakunnandet även centraliseras inom primärvården. Patienterna är till exempel mycket nöjda med reumaskötarna. Om den reumatologiska kompetensen inom primärvården var god, skulle det sannolikt minska på trycket inom den specialiserade sjukvården”, konstaterar Uhtio.

I enkätundersökningen som genomfördes i början av sommaren 2023 deltog över 1 800 reumapatienter från samtliga välfärdsområden. Dessutom besvarade 41 yrkesverksamma personer, skötare och läkare, en separat enkät riktad till primärvården. Den specialiserade sjukvårdens enkät besvarades av 27 reumatologer. Undersökningen beställdes av Reumaförbundet och den genomfördes av ett utomstående företag som gör enkäter inom hälso- och sjukvård. Undersökningen har genomförts med understöd av AbbVie och Pfizer.

Reumatismen drabbar många

  • Det finns över 200 olika reumatiska sjukdomar.
  • De vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomarna är ledgångsreumatism och ankyloserande spondylit. Till reumatiska sjukdomar räknas även fibromyalgi och gikt.
  • Reumaveckan firas 8–14.10.2023 och den internationella reumatikerdagen 12.10.2023

Ytterligare information:
Anu Uhtio
Verksamhetsledare, Reumaförbundet
044 709 81 38
anu.uhtio(at)reumaliitto.fi

Pia Laine
Kommunikationsspecialist
044 269 05 09
pia.laine(at)reumaliitto.fi