Siirry sisältöön

Säädöksiä ja ohjeita

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat erilaiset lait, säännöt ja ohjeet. Tälle sivulle on koottu niistä keskeisimmät.

Reumaliiton säännöt ja mallisäännöt jäsenyhdistyksille

Reumaliiton valtuusto on hyväksynyt liiton säännöt syyskokouksessaan 2023.

Suomen Reumaliitto ry:n säännöt

Reumaliiton hallitus on valmistellut jäsenyhdistysten käyttöön mallisäännöt ja ennakkotarkastanut ne Patentti- ja rekisterihallituksessa 2023. Ohjeet sääntöjen muuttamiseen löytyvät alta.

Kahden kokouksen mallisäännöt

Yhden kokouksen mallisäännöt

Uudistettujen mallisääntöjen vertailu vuoden 2018 mallisääntöihin.

Yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa, sekä luovat perustan yhdistyksen päätöksenteolle. Yhdistyslakiin on tullut muutoksia, jotka tarjoavat yhdistykselle aikaisempaa joustavampia tapoja päätöksentekoon. Esimerkiksi yhdistyksen kokous voidaan järjestää etäyhteydellä ilman kokouspaikkaa, kokoukseen osallistujilta voidaan edellyttää ennakkoilmoittautumista ja yhdistyksen kokoukselle kuuluva asia voidaan yksimielisenä päättää myös ilman kokousta. Hallituksen voi tehdä päätöksiä kokousta pitämättä. Hallitukseen ei tarvitse enää valita varajäseniä.

 

Sääntöihin on tehty päivityksiä, jotta ne vastaavat nykykäytäntöjä, liittyen esimerkiksi toimintamuotoihin ja jäsenten hyväksymiseen. Mallisäännöissä on kirjoitettu auki olemassa olevia käytäntöjä, kuten esim. kunniajäsenten äänioikeutta ja tarkennettu yhdistyksen kokouksen asioiden käsittelyjärjestystä.

 

Reumaliitto on laatinut jäsenyhdistyksiään varten yhden ja kahden kokouksen mallisäännöt, joiden päivityksessä on otettu huomioon viimeisimmät lakimuutokset, sekä liiton ja yhdistysten käytännöt. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen on helppo tehdä mallisääntöjen mukaisesti, koska ne on etukäteen tarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Mikäli säännöt otetaan käyttöön sellaisenaan, ne voidaan ottaa käyttöön heti yhdistyksen kokouksen päätöksen jälkeen. Sääntöjen muuttaminen maksaa normaalisti 100 euroa, mutta mallisääntöjä käytettäessä muutoksen hinta on 50 euroa.

 

Reumaliiton hallitus esittää, että jäsenyhdistykset päivittävät sääntönsä joko yhden tai kahden kokouksen mallisääntöjen mukaisiksi siten kuin yhdistyksen voimassa olevat säännöt edellyttävät.

 

Sääntöjen muuttaminen

 1. Yhdistyksen kokouksen kutsussa on mainittava sääntömuutos.
 2. Yhdistyksen kokouksen esityslistaan on lisättävä kohta sääntömuutos
 3. Hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle otetaanko käyttöön yhden vai kahden kokouksen mallisäännöt ja kokous tekee päätöksen yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla (esim. muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä), sekä päättää, milloin säännöt tulevat voimaan. Mallisäännöt voidaan ottaa käyttöön heti.
 4. Sääntöjen muuttamisesta täytyy aina tehdä ilmoitus yhdistysrekisteriin. Mallisääntöjen käyttöönotossa ilmoitetaan joko yhden (2023/768704Y) tai kahden kokouksen (2023/768705Y) diaarinumero, eikä kopiota muutetuista säännöistä tarvita.
 5. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Jos joku muu kuin allekirjoittaja tekee ilmoituksen netissä, antakaa ilmoituksen asiointitunnus allekirjoittajalle, jotta hän voi mennä palveluun allekirjoittamaan ilmoituksen.
 6. Sääntömuutos tehdään PRH:n sähköisessä asioinnissa: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/sahkoinenasiointi.html
 7. Asioinnissa tarvitaan suomalainen henkilötunnus ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).
 8. Ilmoitus allekirjoitetaan, lähetetään ja maksetaan. Maksu suoritetaan vasta sen jälkeen, kun ilmoitus on allekirjoitettu.
 9. Sääntömuutoksen voi ilmoittaa myös paperilomakkeella (Y4a). Silloin hinta on 180 euroa. Tällöin maksu pitää suorittaa etukäteen ja liittää kuitti mukaan ilmoitukseen.

Lisätietoa antaa järjestötoimen johtaja Ulla Rantanen, ulla.rantanen@reumaliitto.fi, 044 049 9946

 

 

 

Reumaliiton äänestys- ja vaalijärjestys

Reumaliiton äänestys- ja vaalijärjestys

Yhdistystoimintaa sääteleviä lakeja

Kuntajaoston toimintaohje

Suomen Reumaliitto ry Hall 1/04, 12 §, 6.2.2004
KUNTAJAOSTON TOIMINTAOHJE MALLI
1. JAOSTON ASETTAMINEN
Yhdistyksen mallisääntöjen 13 §:n mukaan yhdistyksen hallitus voi asettaa avukseen
toimikuntia ja jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.
2. VASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN
Yhdistyksen hallitus nimeää kuntajaoston vastuuhenkilön/vastuuhenkilöt kunkin
kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa.
3. TOIMINNAN TARKOITUS
Jaoston tarkoituksena on omalla toimialueellaan edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja
liikunta-elinsairaiden ja heidän läheistensä asioita yhdistyksen sääntöjen ja toimintaajatuksen mukaisesti.
4. JAOSTON TEHTÄVÄT
Jaoston tehtävänä on omalla toimialueellaan
toimia reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja tehdä
aloitteita elinympäristön parantamiseksi
vaikuttaa reumasairauksien hoidon, kuntoutuksen ja muiden palveluiden puolesta
yhteistyössä pääyhdistyksen, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa
pitää yhteyttä kotikuntansa päättäjiin ja viranomaisiin
järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta- ja liikuntatilaisuuksia sekä muita palveluita
hankkia yhdistykselle uusia jäseniä
edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja
kulttuuriharrastusta
tarjota tukea vapaaehtoistoimijoille
5. SUHDE YHDISTYKSEN MUUHUN TOIMINTAAN
Jaoston toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja yhdistyksen hallitus valvoo sitä. Jaoston
toimintasuunnitelma hyväksytään vuosittain yhdistyksen toimintasuunnitelmaa
käsiteltäessä ja jaoston toimintakertomus käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen
kokouksessa.
Jaoston edustaja voi osallistua yhdistyksen hallituksen kokouksiin. Hänellä on
kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta, ellei yhdistyksen kokous ole valinnut häntä
hallituksen jäseneksi.
Yhdistyksen määräämä jäsenasioiden hoitaja voi rekisteriselosteen mukaisesti luovuttaa
kuntajaoston alueella asuvien jäsenten osoitetiedot jaoston käyttöön nimetylle
vastuuhenkilölle. Jaoston toiminta järjestetään joustavaksi, tarpeita vastaavaksi ja
päällekkäisyyksiä välttäväksi. Jaosto osallistuu voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan
myös koko yhdistyksen hankkeisiin.
6. JAOSTON TALOUS
Jaoston talous hoidetaan osana yhdistyksen taloutta siten, kuin yhdistyksen hallitus
päättää.
Tarvittaessa jaoston käyttöön voidaan talousarvion rajoissa osoittaa varoja, joiden käyttöä
valvoo ja joista vastaa yhdistyksen hallitus.
Omalla varainhankinnalla saamansa varat jaosto voi käyttää omaan toimintaansa
yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion rajoissa.
7. VOIMAANTULO
—- yhdistyksen hallitus on vahvistanut tämän toimintaohjeen kokouksessaan xx.xx.20xx
ja se tulee voimaan välittömästi.
Hallitus voi tarvittaessa antaa tätä toimintaohjetta täydentäviä ohjeita.

Yhdistysten järjestämät matkat

Yhdistysten järjestämät matkat

Laki matkapalveluyhdistelmistä on tullut voimaan 1.7.2018. Laki koskee myös joitakin yhdistysten järjestämiä matkoja. Laki tulee sovellettavaksi yhdistysten järjestämiin matkoihin, mikäli matka:
– Kestää yli 24 h ja sisältää yöpymisen ja
– Matkalle voi osallistua olematta yhdistyksen jäsen

Matkapalveluja ovat paitsi kuljetus ja majoitus myös autonvuokraus sekä muut matkailupalvelut, kuten pääsyliput eri tapahtumiin. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät alle 24 tuntia kestävät matkat, jotka eivät sisällä yöpymistä sekä matkapalveluyhdistelmät, joita markkinoidaan rajoitetulle ryhmälle satunnaisesti ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua, esimerkiksi juuri yhdistysten jäsenille muutaman kerran vuodessa järjestämät satunnaiset matkat. Siten esimerkiksi yhdistyksen järjestämä teatterimatka (kuljetus ja lippu) tai kylpylämatka jäsenille (kuljetus ja majoitus) ei kuulu lain soveltamisalan piiriin.
Mikäli yhdistys järjestää matkoja, johon lakia sovelletaan, sen tulee huomioida lain vaatimukset. Uusi laki sisältää mm. nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset seikoista, joista matkustajalle on annettava tietoa ennen matkapakettisopimuksen tekemistä tai yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä. Näiden ennakkotietojen lisäksi matkustajalle olisi annettava vakiotietolomakkeella tietoja matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista. Lisäksi laissa säädetään vakuuden asettamisesta. Matkanjärjestäjä on vastuussa
matkustajalle koko matkapaketista, esimerkiksi matkaan kuuluvista palveluista kuten kuljetuksista ja majoituksesta.

Kyselkää lisätietoa liitosta Ulla Rantaselta.
Lisätietoa kuluttaja- ja kilpailuviraston sivuilta

Laki kokonaisuudessaan

Musiikin käyttö yhdistystoiminnassa

Reumaliitolla on sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä jäsenyhdistyksissään Teosto ry:n ja Gramex ry:n kanssa.

Tutustu alla oleviin ohjeisiin aina, kun yhdistyksessäsi käytetään musiikkia.

Lisätietoja saat tarvittaessa: kirsi.kaipainen-pyykko@reumaliitto.fi

Sopimukset kattavat Reumaliiton rekisteröityjen jäsenyhdistysten äänitemusiikin tallentamisen sekä käytön:

 1. Jäsenyhdistysten liikuntaryhmissä
 2. Muissa pienehköissä (alle 200 hengen) yhdistysten tilaisuuksissa.

Sopimuksien voimassaolo: Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi.

Musiikkia liikuntaryhmissä käyttävät yhdistykset ovat velvollisia raportoimaan Reumaliitolle vuosittain musiikkiliikuntaryhmien määrästä. Tiedot pyydetään Reumaliiton toimesta aina vuodenvaihteessa.

 

 

Sopimuksien rajaukset:

 • Isompiin eli yli 200 hengen tilaisuuksiin jäsenyhdistysten tulee tehdä erillinen sopimus
 • Sopimus ei kata musiikkivideoita
 • Sopimus ei kata live-esityksiä.

Reumaliitolla on edellä mainittujen lisäksi sopimus taustamusiikin striimauksesta, eli esittämisestä verkkoympäristössä, Gramexin kanssa. Striimauslupa mahdollistaa äänitemusiikin tarjoamisen verkon kautta
osallistuville henkilöille alla olevin ehdoin:

 • Lupa edellyttää fyysistä tilaisuutta, johon tarjotaan etäosallistumismahdollisuus
  henkilöille, jotka eivät tilapäisesti pysty osallistumaan fyysiseen tilaisuuteen.
 • Striimauksen tulee tapahtua suljetussa verkkoympäristössä, kuten luvan
  hallinnoijan verkkosivustolla tai erillisellä etäkoulutusalustalla, kuten Teamsissä tai
  Zoomissa. Sosiaalisen median alustojen käyttö ei ole sallittua.
 • Äänitemusiikin määrä per lähetys saa olla max 60 min.
 • Lähetyksen vastaanottoalueen tulee olla Suomi.
 • Tallennus ja jälkikatselu eivät ole sallittuja.
 • Äänitemusiikin käyttämiseksi ainoastaan etänä järjestettävissä tilaisuuksissa
  tarvitaan lupa äänitetuottajalta, eli useimmiten levy-yhtiöltä.