Lausunnot

Uutiset

Vammaisfoorumin lausunto peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta

Reumaliitto yhtenä Vammaisfoorumin yhteistyöjärjestöstä lausui yhdessä 26 muun valtakunnallisen vammaisjärjestön kanssa peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta valtiovarainministeriölle.

Vammaisfoorumi huomioi lausunnossaan, että arviomuistiossa tunnistetaan yksityishenkilöasiakkaiden erityisryhmien peruspankkipalveluiden ongelmia, mutta muistio ei tarkemmin avaa näiden ongelmien syitä tai siinä ei esitetä konkreettisia toimenpiteitä tai yksilöityjä lainsäädännön muutostarpeita, joilla näiden erityisryhmien, mukaan lukien vammaisten henkilöiden, asemaa peruspankkipalveluissa voitaisiin parantaa.

Peruspankkipalveluiden käyttäminen avustettuna, tai käytännössä avustettuna toimimisen epääminen, on monille vammaisille henkilöille yksi keskeisimmistä peruspankkipalveluiden käyttämiseen ja niiden tosiasialliseen saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Sääntelyä kehitettäessä tulisi siis jatkossa huomioida avustettuna toimimiseen liittyvä problematiikka suhteessa mm. sääntelyyn maksuvälineiden ja vahvan sähköisen tunnistautumisen välineiden henkilökohtaisuudesta. Lausunnossa korostetaankin, että pankkien tulee sisällyttää peruspankkipalveluihin riittävää ohjausta ja neuvontaa.

Vammaisfoorumi haluaa muistuttaa, että käteisen saatavuus laajasti sekä sen käyttö maksuvälineenä ovat monelle vammaiselle henkilölle erittäin tärkeitä. Monet vammaiset henkilöt käyttävät ennemmin käteistä kuin maksukortteja tai muita sähköisiä välineitä. Syynä tähän on maksupäätteiden esteellisyys tai muut digimaksamisen haasteet. Käteisen riittävyys tulee varmistaa, jotta kaikki vammaiset henkilöt voivat tosiasiassa käyttää yhdenvertaisesti tunnistettavissa olevia maksuvälineitä niin fyysisesti kuin verkossa. 

Vammaisfoorumi halusi nostaa tässä yhteydessä myös esiin pienten yhdistysten pankkipalveluiden hinnoittelun, joka koskee monia jäsenjärjestöjemme toimijoita. Pienten yhdistysten pankkipalveluiden hinnoittelu tapahtuu tällä hetkellä joissakin pankkiryhmittymissä samoin kuin yritysten pankkipalvelujen.

Jatkovalmistelussa Vammaisfoorumi haluaakin lainsäätäjien kiinnittävän huomioita näidenkin toimijoiden mahdollisuuteen saada peruspankkipalvelut käyttöönsä kohtuullisilla kustannuksilla. Tavoitteena tulisi olla, että yhdistysten pankkipalveluista perittäviä kuluja kohtuullistetaan eikä yhdistyksiä rinnastettaisi palvelujen hinnoittelussa yrityksiin. Tämä voitaneen toteuttaa hyvän pankkitavan säännöksen kirjauksilla.

Lausunto annettiin Lausuntopalvelussa, mutta voit lukea sen kokonaisuudessaan täältä.

Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.