Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Tosilitsumabi

Käyttötarkoitus

Nivelreuman ja lastenreuman peruslääkehoito, jos perinteisillä lääkkeillä ei ole saatu riittävää hoitotulosta. Kokemuksia on myös systeemisten sidekudossairauksien hoidosta.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Tosilitsumabia (RoActemra®) on saatavana injektiopulloina sekä esitäytetyissä ruiskuissa ja annoskynässä.

Tosilitsumabi kuuluu biologisten reumalääkkeiden ryhmään. Tosilitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu interleukiini-6:n (IL-6) reseptoriin. IL-6 on sytokiini, joka toimii reumaattisen tulehduksen välittäjäaineena kuten esimerkiksi myös TNF-α. Tosilitsumabin estäessä IL-6:n toiminnan reumasairauden oireet rauhoittuvat, veriarvot paranevat ja sairauden sekä nivelvaurioiden eteneminen pysähtyvät tai hidastuvat.

Hoitovaikutus on havaittavissa jo alle kahdessa viikossa hoidon aloittamisesta. Kokemusten mukaan hoidon teho näyttää säilyvän pitkäaikaisesti. Tosilitsumabia suositellaan annettavaksi yhdistelmähoitona metotreksaatin kanssa, mikä voi parantaa hoitotulosta. Ellei yhdistelmähoito ole mahdollista, tosilitsumabia voidaan antaa yksinäänkin. Toistaiseksi yhteiskäytöstä muiden reumalääkkeiden kuin metotreksaatin kanssa on vain vähän kokemuksia. Muiden biologisten lääkkeiden ja tosilitsumabin samanaikainen käyttö ei ole sallittua.

Annostus ja antotapa

Sekä aikuisille että lapsille voidaan tosilitsumabi antaa tunnin kestävänä tiputuksena laskimoon. Lääkäri määrittelee sopivan annostuksen. Lääkkeen antamisessa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita. Lääkettä annettaessa sairaanhoitaja seuraa potilaan vointia. Ensimmäisen hoitokerran jälkeen jatketaan yhtä suurina annoksina neljän viikon välein. Lastenreumassa hoito voidaan potilaan sairauden perusteella antaa joka toinen viikko.

Aikuisten nivelreumassa voidaan käyttää esitäytettyjä ruiskuja tai annoskyniä, joista potilas itse tai hänen läheisensä pistää lääkkeen ihon alle. Aluksi laskimoon annetusta lääkkeestä on mahdollista myöhemmin siirtyä ihon alle annettavaan hoitoon. Pistettävä lääke annetaan aikuisille kerran viikossa joka viikko. Myös lapsille voidaan antaa tosilitsumabilääke ihon alle pistäen lääkärin määrittelemän annostuksen ja aikataulun mukaisesti.

Haittavaikutukset

Lääkkeen antamisen aikana voi harvinaisina esiintyä päänsärkyä, ihottumaa tai verenpainetason nousua. Vakavia reaktioita on ollut hyvin harvoin. Muita haittavaikutuksia voi olla mm. huimaus, kuume ja vatsakivut.

Tosilitsumabi voi jonkin verran lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektiotauti tai vakava krooninen infektiosairaus. Tuberkuloosin aktivoituminen on periaatteessa mahdollista, joten asiaan on tarvittaessa kiinnitettävä huomiota jo ennen hoidon aloittamista.

Haittavaikutuksina pitkäaikaishoidon aikana on havaittu muutoksia maksan toimintakokeissa (ALAT), verenpaineen nousua, veren valkosolujen vähenemistä (leukopenia, neutropenia) sekä veren rasva-arvojen kohoamista. Nämä saattavat aiheuttaa hoidon keskeyttämisen. Täyttä varmuutta siitä, lisääkö tosilitsumabi pitkäaikaisessa käytössä riskiä sairastua syöpäsairauksiin, ei ole.

Riippuen leikkauksen laadusta laadusta ja siitä, onko käytössä laskimoon annettava vai ihon alle pistettävä lääke, on yleensä suositeltavaa, ettei tosilitsumabia anneta muutamaan viikkoon leikkausta edeltäen eikä leikkauksen jälkeen.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa vähintään yhdeksän viikon tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen 2–4 viikon kuluttua rokotuksesta.

Raskaus ja imetys

Tosilitsumabin mahdollisesti aiheuttamaa riskiä raskauden kululle tai kehittyvälle sikiölle ei tunneta. Raskauden tai imetyksen aikana tosilitsumabia ei saa antaa, ellei se ole aivan välttämätöntä. Raskauden ehkäisy ja imetyksestä pidättäytyminen on suositeltavaa vielä kolmen kuukauden ajan hoidon päättymisestä. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Hoidon aloittamisen jälkeen suositellaan täydellisen verenkuvan ja maksaentsyymien (ALAT) tutkimista sekä veren kolesteroli- ja triglyseridiarvojen on määritettämistä. Seurantaa jatketaan tarvittaessa myöhemminkin. Lääkehoidon seurantakokeista voit lukea tarkemmin täältä

Tosilitsumabihoito edellyttää seurantaa erikoislääkärin toimesta. Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä

Päivitetty 16.5.2023

Pitkä tie hoitajaksi

20.6.2024

Lukuaika

14 min

Onko reuma riski raskaudessa?

18.6.2024

Lukuaika

4 min