Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Tocilizumab

Användningsområde

Standardbehandling vid ledgångsreumatism och barnreumatism om traditionella läkemedel inte har gett tillräckligt gott terapisvar. Erfarenheter finns också från behandling av systemiska bindvävssjukdomar.

Preparat och verkningssätt

Tocilizumab (RoActemra®) finns i injektionsflaskor samt i förfyllda sprutor och injektionspennor.

Tocilizumab hör till gruppen biologiska läkemedel. Tocilizumab är en monoklonal antikropp, som binder till interleukin-6-receptorer (IL-6). IL-6 är ett cytokin som förmedlar reumatisk inflammation, precis som t.ex. TNF-α. I och med att tocilizumab blockerar IL-6 dämpas den reumatiska sjukdomens symptom, blodvärdena blir bättre och progressionen av ledskador avstannar eller bromsas upp.

Effekten ses mindre än två veckor efter påbörjad behandling. Erfarenheter visar att behandlingens effekt ser ut att vara långvarig. Tocilizumab ges helst i kombination med metotrexat, vilket kan förbättra behandlingens effekt. Ifall kombinationsbehandling inte är möjligt, kan tocilizumab också ges ensamt. Tillsvidare finns det bara få erfarenheter att tillgå om kombination med andra antireumatiska läkemedel än metotrexat. Tocilizumab får inte kombineras med andra biologiska läkemedel.

Dosering och administreringssätt

Tocilizumab kan ges till både vuxna och barn som intravenös infusion som räcker en timme. Läkaren bestämmer en lämplig dos. Läkemedelstillverkarens anvisningar om administrering bör noggrant följas. Under infusionen kontrollerar sjukskötaren patientens tillstånd. Efter initialdosen fortsätter behandlingen med lika stora doser med fyra veckors intervall. Vid barnreumatism kan behandling ges varannan vecka om sjukdomen kräver det.

Vid behandling av vuxna med ledgångsreumatism är det möjligt att använda förfyllda sprutor eller injektionspennor, som patienten själv eller en närstående till patienten injicerar under huden. Man kan senare övergå till att injicera läkemedlet under huden i stället för att det injiceras intravenöst. Injektionen ges till vuxna en gång i veckan. Även barn kan behandlas med tocilizumab under huden i enlighet med den dos och det schema som läkaren bestämt.

Biverkningar

Under infusionen kan huvudvärk, eksem och blodtryckshöjning förekomma. Allvarliga reaktioner är sällsynta.

Tocilizumab kan i någon mån öka benägenheten för infektioner. Behandling får inte sättas in om patienten har en akut infektionssjukdom eller en allvarlig kronisk infektionssjukdom. En aktivering av tuberkulos är i princip möjligt, varför tuberkulosrisken måste utredas innan behandlingen påbörjas.

Ibland har biverkningar såsom förändringar i levervärden (ALAT), blodtryckshöjning, en minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni) samt en förhöjd fettsyrehalt i blodet konstaterats under långtidsbehandling.  Dessa kan leda till att behandlingen måste avbrytas. Man kan inte med säkerhet säga om långvarig behandling med tocilizumab ökar risken att insjukna i cancersjukdomar.

Beroende på en förestående operations art och om läkemedlet administreras intravenöst eller subkutant, rekommenderas det i allmänhet att tocilizumab inte ges några veckor före eller efter operation.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett nio veckors uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas 2–4 veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Det finns inga tecken på att tocilizumab skulle medföra faror med avseende på graviditetsförloppet eller risker för fostret. Tocilizumab får inte användas under graviditet eller amning om inte tvingande skäl föreligger. Det rekommenderas att man förhindrar graviditet och avstår från amning ännu tre månader efter avslutad behandling. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insatt behandling rekommenderas det att man tar en fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT) samt kontrollerar blodets kolesterol- och triglyceridvärden. Vid behov fortsätter uppföljningen också senare. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Tocilizumabbehandling kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingsformen. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under akuta eller allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

Uppdaterad 12.7.2023