Lausunnot

Uutiset

Reumaliitto lausui uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta

Reumaliitto korosti uuden vammaispalvelulain kuulemistilaisuudessa, että laki tulisi säilyttää vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina, jolla vaikeavammaisille henkilöille turvataan pääsy tarvitsemiinsa palveluihin. Reumaliitto piti tilaisuudessa puheenvuoron yhtenä Vammaisfoorumi ry:n jäsenjärjestönä sekä antoi asiantuntijalausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Voit lukea alta Reumaliiton lausunnon.

Uuden vammaispalvelulain (675/2023) soveltamisalan tarkentaminen

Suomen Reumaliitto on yhtenä vammaisjärjestönä painottanut, että uuden vammaispalvelulain (675/2023) muutokset tulee valmistella huolellisesti eri vammaisjärjestöjä kuunnellen ja osallistaen. Kiitämme mahdollisuudesta lausua.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön (StVM 2/2023 vp) tavoin kannatamme, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin vammaispalvelulain soveltamisalan, lain ensisijaisuuden ja lain yksittäisten säännösten tarkkuuden kehittämiseksi siten, että kaikki vammaiset pääsevät tosiasiallisesti heille kuuluviin palveluihin.

Uuden vammaispalvelulain soveltamisala on kuitenkin laaja, eikä laki ole riittävän tarkkarajainen ja selkeä vammaisten ihmisten eikä lakia soveltavien hyvinvointialueiden näkökulmasta. Soveltamisala ei voi hallitsemattomasti laajentua.

Vammaispalvelulaki tulee säilyttää vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina, jossa kumotun vammaispalvelulain (1987/380) määritellyn mukaisesti vaikeavammaisille henkilöille turvataan pääsy tarvitsemiinsa palveluihin.

Vammaispalveluissa myöntämisperusteet tulee olla yhdenvertaiset, selkeät ja oikeudenmukaiset vaikeavammaisille henkilöille asuinpaikasta riippumatta, siksi vammaryhmien välistä keskinäistä yhdenvertaisuutta heikentävät kirjaukset vaativat korjausta.

Lain korjaaminen soveltamisalaa tarkentamalla ja termejä täsmentämällä parantaisi mahdollisuuksia soveltaa lakia yhdenvertaisesti eri hyvinvointialueilla ja edistäisi palvelujärjestelmän kestävyyttä.

Vamman vaikeusasteella on merkitystä vammaispalvelulain soveltamisessa, mikä puoltaa nykyisen vaikeavammaisuus-termin säilyttämistä jossakin muodossa. Pidämme myös tärkeänä, että toimintarajoite kirjataan lain soveltamisalaan. Sen sijaan sosiaalista vammaa ei mainita YK:n vammaissopimuksen artiklassa 1, joten epäselvänä käsitteenä olemme sen poistamisen kannalla lain soveltamisalasta.

Reumaliitto pitää tarpeellisena, että soveltamisalan tarkentamista koskevan hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä arvioidaan soveltamisalamuutosten sekä lain voimaantulon vaikutukset kokonaisuutena. Etenkin vammaisten ihmisten asemaan ja taloudelliseen tilanteeseen sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja perustuslain vammaisille ihmisille antamiin oikeuksiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida erityisen huolellisesti.

Reumaliitto esitti uuden vammaislainvoimaan tulon yhteydessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa huolen, että vammaislain kustannusvaikutuksia on kasvatettu tavalla, johon hyvinvointialueiden rahoitus ei riitä. On ensiarvoista turvata heille päivittäisen avun saatavuus, jotka sitä välttämättä tarvitsevat.

Hyvinvointialueilla täytyy olla riittävät taloudelliset – ja henkilöstöresurssit, jotta lain edellyttämät oikeudet ja saatavuus voidaan ylipäätään toteuttaa. Lisäksi laissa ei saa olla tulkinnanvaroja, jotka voivat vääristää laissa tarkoitettua sisältöä.