Lausunnot

Uutiset

Reumaliiton lausunto uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta  

Hallitusohjelman mukaan vammaispalvelulakia koskevassa valmistelussa huomioidaan vammaispalvelulakiin viime kauden eduskuntakäsittelyn aikana tehdyt lisäykset. Hyväksytyn vammaispalvelulain 675/2023 (jatkossa myös uusi vammaispalvelulaki) voimaantulo lykättiin ajankohtaan 1.1.2025. Voimaantulon lykkäämisen tavoitteena oli varata aikaa uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamiselle.

Reumaliitto jätti lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessa Lausuntopalvelu.fi:stä. Lain odotetaan saapuvan eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2024.

Reumaliitto kannattaa vammaispalvelulain säilymistä erityislakina

Reumaliitto kannattaa vammaispalvelulain säilymistä vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina, jota sovellettaisiin tilanteissa, joissa vammainen henkilö ei saa muun lain nojalla palvelutarpeensa kannalta sopivia ja riittäviä palveluita.

Reumaliitto pitää kuitenkin tarpeellisena, että lakia tarkennetaan vammaisuuden määritelmän ja soveltamisalan osalta, jotta lain yhteneväinen soveltaminen ja yhdenvertainen palvelujen saanti eri hyvinvointialueilla voidaan turvata. Tällöin henkilö voisi samalla palvelutarpeella ohjautua hyvinvointialueesta riippumatta joko ensisijaisen tai erityislainsäädännön mukaisten palveluiden piiriin.

Lakiluonnoksen perusteluissa todetaan, ettei hyväksytyn lain (2 §) perustelujen mukaan pelkkä diagnoosi tai vamman vaikeusaste kerro vamman aiheuttamasta toimintakyvyn heikentymisestä tai avun ja tuen tarpeesta sekä viitataan yksilölliseen arvioon. Reumaliitto pitää lähtökohtaisesti tärkeänä, että palvelutarve arvioidaan aina yksilöllisesti vammaista henkilöä itseään kuullen. Reumaliitto kuitenkin yhtyy Invalidiliiton näkemykseen, että juuri vamman vaikeusaste tai vamman laatu kertovat siitä, miten ihminen suoriutuu tavanomaisista elämäntoiminnoista. Vammaispalvelulain mukaisille erityispalveluille on suurempi tarve, mitä vaikeampi vamman laatu on. Lakiluonnoksessa ei myöskään huomioida vamman etenevyyttä, joka voi tarkoittaa joissakin vammoissa ja sairauksissa toimintakyvyn nopeaa heikkenemistä.

Reumaliitto pitää kannatettavana tavoitteena selkeyttää sosiaalihuollon yleislainsäädännön sekä vammaispalveluita koskevan toissijaisen lainsäädännön suhdetta siten, että asiakkaat ohjautuvat palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin eikä hyväksytyn vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tapahtuisi sellaista siirtymistä, joka johtuu muista syistä kuin asiakkaan vammaispalveluita koskevasta välttämättömästä palvelutarpeesta.

Lakia tulee soveltaa yhdenvertaisesti eri hyvinvointialueilla

Reumaliiton näkemyksen mukaan esitetyillä muutoksilla on mahdollista päästä osittain asetettuihin tavoitteisiin, mutta jättävät silti joitain merkittäviä huolenaiheita.

Reumaliitto kannattaa vammaisen henkilön määritelmän yksinkertaistamista voimassa olevan vammaispalvelulain mukaiseksi. Sosiaalisen toimintakyvyn rajoitteen käsite on epämääräinen ja koettu vaikeaksi hahmottaa, joka vaikeuttaisi lain soveltamista.

Reumaliitosta vammaispalvelulain asema erityislakina yleislakeihin nähden ei ole riittävän selkeä. Vammaispalvelulain mukaan päätös sovellettavasta laista tehtäisiin kokonaisharkinnan perusteella. Niin vammaispalvelulain kuin sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin jää tulkinnanvaraa palvelujen sisällön osalta, mikä lisää hyvinvointialueiden ohjaustarvetta ja hankaloitta palveluiden yhdenvertaista saantia. Vammaisten henkilöiden palveluiden riittävyys ja kattavuus vaihtelevat jo tälläkin hetkellä.

Lain korjaaminen soveltamisalaa tarkentamalla ja termejä täsmentämällä parantaisi mahdollisuuksia soveltaa lakia yhdenvertaisesti eri hyvinvointialueilla ja edistäisi palvelujärjestelmän kestävyyttä. Esitys on kuitenkin tällaisenaan vaikeatulkintainen ja vaatii laajaa osaamista eri lakien nojalla järjestettävistä palveluista ja niiden käytännön sisällöstä. Lakia tulisikin tarkentaa vammaisuuden määritelmän ja soveltamisalan osalta. Vammaispalvelulain yhteneväinen soveltaminen pitäisi varmistaa esimerkiksi pykälätasolla tai soveltamisoppaan avulla.

Huolena hyvinvointialueiden vaikea tilanne

Esityksen mukaan hyvinvointialueiden tulee huolehtia, että asiakkaiden palvelut järjestetään heidän palvelutarpeensa mukaisesti riippumatta siitä, minkä lain perusteella hänen palvelunsa järjestetään. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ajautuneet henkilöstöpulaan ja taloudelliseen ahdinkoon, jossa lakisääteisistä palveluista ei selvitä. Lisäksi hyvinvointialueiden tehtäviä tukeviin sosiaali- ja terveysalan järjestöihin kohdistettiin merkittävät avustusleikkaukset. Uuden lain toimeenpanoa on tarpeen seurata hyvinvointialueilla, jotta saadaan mitattavaa tietoa palveluiden ja hoidon kattavuudesta ja laadusta sekä yhdenvertaisesta toteutumisesta.

Reumaliitto pitää asiakasmaksulain säännöksiä täydentävää suojasäännöstä on pääosin kannatettavana. Lisäys maksujen perimättä jättämisestä tai maksujen alentamisesta on hyödyllinen, mikäli säännös on aidosti hyvinvointialueita velvoittava. Selkeyden vuoksi asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta tulisi harkita säädettävän vammaispalvelulain sijaan asiakasmaksulaissa.

Reumaliitto pitää keskeisenä kirjauksena, että hyvinvointialueen on järjestettävä vammaisille henkilöille uuden vammaispalvelulain mukaisia vammaispalveluja, kuten laissa esitettyjä henkilökohtaista apua, valmennusta, erityistä osallisuuden tukea, tuettua päätöksentekoa, vaativaa moniammatillista tukea, asumisen tukea, päivätoimintaa, kehitysvammaisten henkilöiden työtoimintaa liikkumisen tukea, jotka tukevat vammaisen henkilön itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Lakia säätäessä tulisi kiinnittää enemmän huomiota vammaisten henkilöiden liikkumisen vaikeutumiseen julkisen joukkoliikenteen ja kuljetuspalveluiden saatavuuden heikkenemiseen monissa taajamissa ja pienemmissä kaupungeissa. Pidämme tärkeänä, että vammaisille henkilöille varmistetaan mahdollisimman itsenäinen henkilökohtainen liikkuminen ja siten osallistuminen yhteiskunnassa.

Lausunto jätettiin Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.