Lausunnot

Uutiset

Reumaliiton lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyyskassalakia ja lakia työttömyysetuuksien rahoituksesta. Muutokset koskisivat palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysetuuden sovittelua ja työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa sekä työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia.

Hallitusohjelman osiossa 4.3, Työhön kannustava sosiaaliturva, linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta siten, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi. Työttömiä kannustetaan kokopäivätyöhön muun muassa poistamalla työttömyysturvan suojaosat eli työttömyysetuuden sovittelusta poistettaisiin niin kutsuttu suojaosa eli se osa tuloa, jota ei huomioida sovitellun työttömyysetuuden määrän laskennassa. Lisäksi työttömyysetuuksiin maksettavat lapsikorotukset poistetaan.

Lausuttavaa työttömyysetuuden sovittelun suojaosasta luopumisesta? (TTL 4 luku)

Reumaliitto näkee, että työttömyysturvan suojaosa tulee säilyttää.

Reumaliiton mielestä kokoaikatyöhön kyvyttömän henkilön mahdollisuuksia osatyökyvyn hyödyntämiseen tulisi pikemmin kehittää kuin heikentää.

Suojaosan poiston seurauksena näillä sairailla henkilöillä sekä a) olemassa olevan, rajallisen työkyvyn hyödyntämisen taloudelliset kannustimet heikkenevät merkittävästi ja b) tästä seuraa, että vain vähäiseen työhön kykenevä henkilö ei pysty juuri mitenkään vaikuttamaan omaan taloudelliseen asemansa parantamiseen.

Suojaosa on mahdollistanut sen, että pienestä työkeikasta on saanut jo helpotusta sairauden tuomaan pitkäaikaiseen taloudelliseen niukkuuteen. Taloudellisen niukkuuden lievähkökin helpottuminen puolestaan edesauttaa terveydellistä kehitystä. Pienikin työkeikka voi myös olla sairauden vuoksi paljon normaalia kuormittavampi ja vaatia toipumista.

Lakiesityksessä arvioidaan, että ehdotettujen muutosten vaikutukset etuuden määrään kohdistuvat henkilöihin, jotka työllistyvät osa-aikaisesti ja saavat työtuloja samanaikaisesti työttömyysetuuden kanssa.

Osa-aikaisen ja lyhytkestoisen työn tekemisen helpottaminen työttömyyden aikana on kannatettavaa myös siksi, että se pitää ihmisen kiinni työmarkkinoissa ja voi edesauttaa henkilöiden työllistymistä myöhemmin kokoaikaisesti. Tästä syystä työttömyysetuudella oleville pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille tulisi antaa mahdollisuus turvalliseen ja myönteisin keinoin kannustavaan rajallisenkin työkyvyn hyödyntämiseen. Osalla työkyky myös vaihtelee sairauden vaiheiden mukaan. Työn kuormitus vaikuttaa myös pitkäaikaissairaaseen tervettä ihmistä voimakkaammin, joten olisi kohtuullista, että työkyvyn käytöstä hyötyisi taloudellisesti.

Kannamme huolta myös siitä, että vähäinen työkyvyn hyödyntäminen saattaa kuitenkin aiheuttaa tuen katkaisun, selvitysvaatimukset ja TE-viranomaisen olettaman täydestä työkyvystä. Suojaosa on pienissä ansioissa lievittänyt myös tätä työttömyysturvalle joutuneiden sairaiden ihmisten riskiä.

Harkinnan arvoista jatkossa onkin, että TE-viranomainen, sosiaalityöntekijä tai muu viranomainen voisi harkinnalla poistaa työttömyysturvalla olevalta henkilöltä kokoaikatyön velvoitteen. Tämän tarkoituksena olisi kannustaa toimintarajoitteisia henkilöitä myös työttömyysturvalla hyödyntämään työkykyä, vaikka kokoaikatyö tai säännöllinen osa-aikatyökään ei olisi sairauden tai vamman vuoksi mahdollista. 

Reumaliitto kannattaa suojaosan säilyttämistä. Jos hallitus katsoo, että nykyinen suojaosa heikentää kokoaikatyön kannustumia, Reumaliitto ehdottaa vaihtoehtoisesti suojaosan maltillista alentamista esimerkiksi 200 euroon. Maltillisesti madallettukin suojaosa kuitenkin keventäisi työllistymisveroastetta osatyökykyisillä henkilöillä parantaen heidän kannustimiaan osatyökyvyn hyödyntämiseen.

Lausuttavaa lapsikorotusten poistamisesta? (TTL 6 ja 7 luku)

Lapsikorotuksen poisto ei tue lapsiperheitä, vaan muutoksella vaikutetaan osaltaan lapsiperheköyhyyden lisääntymiseen. Lapsikorotuksia maksettiin vuonna 2022 ansiopäivärahassa noin 81 000 etuudensaajalle, mikä on noin 31 prosenttia kaikista ansiopäivärahan saajista. Reumaliitto kantaa huolta erityisesti näistä perheistä, joille lapsikorotusten on ollut tarpeellinen ja sen poistaminen voi moninkertaistaa kotitalouden haasteet.

Jos esimerkiksi yksinhuoltajan työttömyys johtuu tosiasiassa huoltajan sairauden heikentämästä työkyvystä, tulee perheelle lapsikorotuksen poistamisesta monitahoisesti kohtuuton tilanne, jota huoltaja ei sairautensa vuoksi pysty työllistymisellä helpottamaan. Kohtuuttomaksi muodostuva tilanne voi siten heikentää työttömän pitkäaikaissairaan mahdollisuuksia saavuttaa terveydentilansa kohentuminen työkykyiseksi.

Lausuttavaa siitä miten muutosten vaikutuksia voitaisiin seurata ja arvioida jälkikäteen?

Reumaliitto nostaa esille, että työttömyysturvassa tulee huomioida, että osa työttömyysturvalle ja työmarkkinatuelle joutuneista on tosiasiassa täysin tai lähes täysin työkyvyttömiä.

Lain vaikutuksia tulisi arvioida mahdollisimman kattavasti suhteessa muihin tukimuotoihin ja asumistuen suojaosan mahdolliseen poistoon. Vaikutusarvioinneissa tulisi ottaa huomioon haavoittuvassa asemassa olevat erityisryhmät kuten pitkäaikaissairaat. Vaikutusarvioinnissa voitaisiin hyödyntää myös kysely- ja tapaustutkimuksia.

Reumaliitto jätti lausuntonsa Lausuntopalvelussa.

Reumaliiton lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta