Siirry sisältöön

Lausunnot

Reumaliiton lausunto sote-uudistukseen

Suomen Reumaliitto antoi lausuntonsa hallituksen esitykseen sote-uudistuksesta.

Uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyisi 21 sote-maakunnalle (+Helsingin kaupunki ja HUS) eli niin kutsutuille leveämmille hartioille. Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollosta Suomessa vastaa noin 200 eri tahoa.
 

Lausunnon keskeiset kohdat

 • Hallituksen esitys koskee erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Sairastuneen kannalta merkityksellistä on se, miten muutoksia saadaan aikaan käytännön tasolla ja mitä muissa laeissa tarkemmin säädetään.
   
 • Järjestöjen toiminnan edellytykset muuttuvassa toimintaympäristössä on taattava. Reumaliitto esittää useammassa kohdassa velvoittavampia kirjauksia kuntien ja sote-maakuntien yhteistyöhön järjestöjen kanssa ja niiden tukemiseen.
   
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 10 § säädetään asiakkaiden palvelujen yhteensovittamisesta. Siinä ei kuitenkaan tarkemmin velvoiteta esimerkiksi yksilöllisen asiakassuunnitelman laatimiseen. Näemme, että asiakassuunnitelma ja sen osana hoito- sekä kuntoutussuunnitelma tulisi määrittää pitkäaikaissairaille oikeudeksi.
 • Reumaliitto korostaa, että kuntoutus on nivottava osaksi palvelujen yhteensovittamista ja yhtenäisiä hoitopolkuja.
   
 • Painotamme, että asiakasmaksut eivät saa nousta, vaan rahoitusta tulee hakea muilla keinoin. Asiakasmaksujen kehittymistä tulee seurata ja asettaa enimmäismäärät vielä nykyistä alemmas.
   
 • Valtakunnalliset mittarit ovat tärkeä väline saada aikaan sosiaali- ja terveydenhuollossa vertailtavuutta, potilasturvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuuttaa. Reumaliiton näkemyksen mukaan valtakunnallisia mittareita tulisi asettaa alusta alkaen.
   
 • Vaikuttava, turvallinen ja maan laajuisesti vertailukelpoinen sairauksien hoito edellyttää hoidon laadun mittaamista. Esitämme, että eri sairauksien hoitoon luodaan ja ylläpidetään niin kutsuttuja laaturekistereitä. Niiden ylläpitäminen ja rahoitus tulisi säätää laissa velvoittavaksi.
   
 • Järjestämislain eri pykälissä velvoitetaan julkaisemaan strategioita, suunnitelmia ja raportteja julkisessa tietoverkossa. Reumaliitto pitää toiminnan läpinäkyvyyttä erittäin hyvänä asiana.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf.)

 

Reumaförbundet i Finland rf’s utlåtande om social- och hälsovårdsreformen

Reumatikerförbundet i Finland har gett sitt utlåtande till regeringens propostition om sote-reformen. Nedan en sammanfattning av utlåtandet.

Utlåtandets centrala innehåll på svenska

 • Regeringens proposition berör i synnerhet social- och hälsovårdens strukturer. Ur de insjuknade personernas perspektiv är det viktigt hur förändringarna verkställs på det praktiska planet och vad som föreskrivs närmare i andra lagar.
   
 • Organisationernas verksamhetsförutsättningar ska tryggas i den föränderliga verksamhetsmiljön.  Reumaförbundet föreslår på flera punkter mer förpliktande inskrivningar om kommunernas och vårdlandskapens samarbete med organisationer och stödet till dem.
   
 • I 10 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård stiftas det om samordningen av tjänster för klienter. Där preciseras emellertid inte skyldigheten att till exempel upprätta individuella klientplaner. Vi anser att klientplanen och behandlings- och rehabiliteringsplanen som en del av den borde skrivas in som en rättighet för långtidssjuka.
 • Reumaförbundet understryker att rehabiliteringen måste ingå som en integrerad del av samordningen av tjänster och enhetliga vårdkedjor.
   
 • Vi understryker att klientavgifterna inte får höjas, utan att finansieringen måste hittas på andra sätt. Utvecklingen av klientavgifter bör övervakas och maximibeloppen sänkas jämfört med i dag.
   
 • Riksomfattande mätare är ett viktigt instrument för att inom social- och hälsovård uppnå jämförbarhet, patientsäkerhet, kvalitet och jämlikhet. Reumaförbundet anser att riksomfattande mätare borde införas från början.
   
 • En effektiv, säker och jämförbar behandling av sjukdomar förutsätter mätning av vårdkvaliteten. Vi föreslår att så kallade kvalitetsregister upprättas och upprätthålls för behandlingen av olika sjukdomar.  Upprätthållandet och finansieringen av dem borde göras obligatoriska enligt lag.
   
 • I olika paragrafer i lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs skyldigheten att publicera strategier, planer och rapporter i allmänna datanät. Reumaförbundet ser mycket positivt på denna insyn i verksamheten.

 

Utlåtandets centrala innehåll på svenska (pdf)