Siirry sisältöön

Lausunnot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi lausuntoamme asiakasmaksulaista

Reumaliitto antoi lausuntonsa asiakasmaksulakiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyynnöstä. Lausunnossa korostamme erityisesti sairastavan liian korkeita kustannuksia.
 

Lausunnon keskeinen sanoma

 • Reumaliitto on hyvillään siitä, että asiakasmaksulakiin panostetaan 45 miljoonalla. Asiakasmaksulain uudistamista on kuitenkin jatkettava.
 • Asiakasmaksut ovat monelle liian suuria. Esimerkiksi vuonna 2019 ulosottoon päätyi yhteensä 456 568 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua.
 • Laskuissa ja päätöksissä tulisi mainita mahdollisuudesta maksujen alentamiseen ja perimättä jättämiseen (2 a § ja 2 b §).
 • Maksuttomat terveyspalvelut 5 §                                            
  • Reumaliitto kannattaa maksuttomien palveluiden lisäämistä.
  • Mikäli lakiin kirjataan erikseen fysioterapian lisäksi muita hoitomuotoja, on niillekin asetettava enimmäismaksu (5 § 1 c).
  • Tarkennukset lääkärintodistusten ja -lausuntojen maksuttomuudesta ovat tärkeitä.
 • 6 a § Maksukatto
  • Reumaliiton mielestä maksukatto on liian korkea, sitä tulisi alentaa.
  • Asiakasmaksu-, matka- ja lääkemaksuille tulee asettaa kokonaismaksukatto, joka on korkeintaan kuukauden takuueläkkeen tasoinen.
  • Reumaliitto on hyvillään, että suun terveydenhuolto ollaan sisällyttämässä maksukattoon. Kuitenkin, myös hammastekniset kulut tulisi lisätä siihen.
  • Etäyhteyksien ja toimeentulotuesta maksettujen asiakasmaksujen sekä pykälän 2 momentti 6 tehdyt lisäykset kattoa kerryttävistä hoidoista ovat kannatettavia.
  • Reumaliitto näkee, että asiakasmaksukaton seurantavastuu tulee pikaisesti siirtää viranomaisille.
 • 11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen
  • Reumaliiton mielestä maksun alentaminen ja perimättä jättäminen tulee säätää kunnille ja kuntayhtymille velvoittavaksi koskien kaikkia niiden järjestämisvastuullensa kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Ei vain maksukyvyn mukaan määräytyviä.
  • Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen vahvistaminen suhteessa toimeentulotukeen voi pahimmillaan johtaa ihmisten pallotteluun Kelan ja kunnan välillä sekä toimeentulotuen saamisen viivästymiseen. Valtion tulee seurata ja tarvittaessa puuttua tilanteen kehittymiseen.
  • Pykälän momentti 4 ja 5 tehdyt lisäykset ovat tarpeellisia.
  • Maksujen alentaminen ja perimättä jättämisen tulee olla ensisijaista perintätoimiin nähden.
 • Asiakasmaksulainsäädäntöä tulee selkiyttää asiakkaalle ymmärrettävämmäksi.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf.)

 

Reumaförbundet i Finland rfs utlåtande om klientavgiftslagen

 • Reumaförbundet gläder sig åt att man investerar 45 miljoner i klientavgiftslagen. Reformen av klientavgiftslagen bör dock fortgå.
 • Klientavgifterna är för höga för många personer. Som exempel kan nämnas att totalt 456 568 klientavgifter inom social- och hälsovård gick till indrivning under år 2019.
 • På fakturor och i beslut borde möjligheten till nedsättning och efterskänkning av avgifter nämnas (2 a § och 2 b §).
 • Avgiftsfria hälsovårdstjänster 5 §                                                    
  • Reumaförbundet stöder en ökning av avgiftsfria tjänster.
  • Ifall man i lagen särskilt skriver in övriga vårdmetoder utöver fysioterapi, bör man även fastställa en maximiavgift för dessa (5 § 1 c).
  • Förtydligandena om avgiftsfria läkarintyg- och utlåtanden är viktiga.
 • 6 a § Avgiftstak
  • Reumaförbundet anser att avgiftstaket är för högt, avgiftstaket borde sänkas.
  • Ett totalbelopp för klientavgifter, resor och läkemedel bör fastställas och högst ligga på samma nivå som garantipensionen under en månad.
  • Reumaförbundet gläder sig åt att mun- och tandvård ska inkluderas i avgiftstaket. Emellertid borde även tandtekniska utgifter ingå i det.
  • Reumaförbundet understöder att klientavgifter som betalats för distansförbindelser och med utkomststöd samt att de behandlingar som tillkommit i paragraf 2 moment 6 ska ingå i avgiftstaket.
  • Reumaförbundet anser att uppföljningsansvaret för klientavgiftstaket snarast bör överföras till myndigheterna.
  • Reumaförbundet anser att nedsättning och efterskänkning av avgifter för alla de social- och hälsovårdstjänster som kommuner och kommunförbund har ansvar för att ordna ska göras förpliktande. Inte endast beroende av betalningsförmåga.
  • Företräde för nedsättning och efterskänkning av avgifter i förhållande till utkomstskyddet kan i värsta fall leda till att människorna bollas mellan FPA och kommunen och att utbetalningen av utkomststödet fördröjs. Staten bör följa med och vid behov ingripa i hur situationen utvecklas.
  • Tilläggen i paragrafens punkter 4 och 5 är nödvändiga.
  • Nedsättning och efterskänkning av avgifter bör prioriteras framför indrivning.
 • Klientavgiftslagstiftningen bör göras förståelig för klienterna.

 

Utlåtandets centrala innehåll på svenska (pdf)