Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Tofacitinib

Användningsområde

Standardbehandling vid ledgångsreumatism hos vuxna om tidigare behandling inte gett resultat eller inte tolererats. Kan även användas vid behandling av en del undertyper av barnreumatism.

Preparat och verkningssätt

Tofacitinib (Xeljanz®) finns som tabletter och oral lösning. Tofacitinib hör till gruppen januskinashämmare (JAK) som blockerar signalsubstansernas (cytokinernas) effekt på celler och som därmed minskar den reumatiska inflammationsreaktionen. Detta lindrar symptom, bromsar upp sjukdomsförloppet och förhindrar ledskada.

Effekten ses redan inom en vecka och ökar inom de följande tre månaderna. Efter det ökar effekten inte märkbart, men effekten ser ut att kvarstå under lång tid. Det finns redan erfarenheter av behandling som pågått i flera års tid. Kombineras huvudsakligen med metotrexat, men det är osäkert huruvida en kombinationsbehandling ger större nytta än enbart tofacitinibbehandling. Förutom metotrexat rekommenderas inga andra antireumatiska läkemedel samtidigt.

Behandlingen bör följas upp av en läkare väl insatt i behandling av ledgångsreumatism. 

Dosering och administreringssätt

En vanlig behandlingsdos är en tablett om 5 mg två gånger om dagen. Hos barn bestäms dosen för den orala lösningen enligt patientens vikt. Läkemedlet behöver inte tas vid en specifik tid på dygnet eller i samband med måltid, men läkemedlet ska tas med jämna mellanrum och vid samma tidpunkt varje dag. Om du har glömt en dos ska du inte ta dubbel dos nästa gång.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna vid tofacitinibbehandling är bland annat illamående och besvär i mag-tarmkanalen, eksem och huvudvärk.

Tofacitinib kan öka känsligheten för infektioner. Behandling får inte ordineras om patienten har en allvarlig infektionssjukdom. Hos patienter som tidigare haft bältros kan infektionen återkomma. Risken att insjukna i bältros är också något förhöjd. Tofacitinibbehandling medför en ökad risk för aktivering av tuberkulos, varför en latent tuberkulos bör påvisas innan behandling sätts in. Patienten bör också undersökas för en eventuell B- eller C-hepatit.

Vid behandling med tofacitinib ses rätt sällan ett lågt hemoglobinvärde och/eller ett lågt antal vita blodkroppar. Höga nivåer av leverenzymer är möjliga, om än sällsynta. Blodets fettvärden (lipider) kan öka under behandling. Blodvärdena bör följas upp enligt rekommendationerna nedan.

Det är inte känt om tofacitinib medför en ökad risk att insjukna i cancersjukdomar, men det kan vara möjligt. Om patienten haft en cancersjukdom, bör man noggrant överväga insättning av tofacitinibbehandling.

I samband med operationer rekommenderas det att man gör ett uppehåll i behandlingen från tre dagar före till två veckor efter operation. 

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett uppehåll på minst två veckor före vaccinering. Behandlingen kan återupptas tidigast två veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Tofacitinib får inte användas under graviditet eller amning. Djurstudier tyder på att tofacitinib kan orsaka fosterskador. Kvinnor som kan bli gravida bör använda preventivmedel under behandling och under minst fyra veckor efter behandling. För män finns inga särskilda direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll 

Efter insättning av Tofacitinib bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är liten eller fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT). Utöver dem rekommenderas sänka, CRP, KREA, AFOS och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Blodets lipidvärden ska kontrolleras tre månader efter insättning och i fortsättningen vid behov.

Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under akuta eller allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

Uppdaterad 12.7.2023