Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Sekukinumab

Användningsområde

Vid långtidsbehandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit när behandling med traditionella läkemedel inte har gett resultat eller inte kan användas. Kan även användas för att behandla vissa undertyper av barnreumatism.

Preparat och verkningssätt

Sekukinumab (Cosentyx®) finns som färdigfyllda sprutor och injektionspennor. Sekukinumab hör till gruppen biologiska läkemedel. 

Sekukinumab är en human antikropp som binder till och neutraliserar det proinflammatoriska cytokinet interleukin-17 A i cellerna och som därmed förhindrar cytokinets funktion med den påföljden att ledinflammationen och skador till följd av den minskar. Effekten av sekukinumab ses vanligen inom 16 veckor efter påbörjad behandling. 

I synnerhet vid psoriasisartrit kan sekukinumab användas i kombination med metotrexatbehandling, vilket i vissa fall kan öka behandlingens effekt. Även annan motsvarande behandling kan användas, men erfarenheterna är ringa. 

Administreringssätt och dosering

Engångsdosen av sekukinumab injiceras under huden. Initialt ges injektionen med en veckas intervall i fyra veckors tid, varefter man fortsätter med samma dos en gång i månaden. Patienten eller en anhörig kan lära sig att ge injektionen.

Läkemedelstillverkarens anvisningar om användning och administrering bör följas. Behandlingen kan pågå under lång tid.

Biverkningar

En ökad förekomst av infektionssjukdomar har påvisats hos personer som behandlas med sekukinumab, vanligen infektioner i de övre luftvägarna. Benägenheten att insjukna i tuberkulos har inte kunnat konstateras i samband med behandling, men personer som insjuknat i tuberkulos eller annan allvarlig kronisk infektion får inte behandlas med sekukinumab.

Andra relativt vanliga biverkningar vid sekukinumabbehandling är bland annat huvudvärk, illamående, trötthet och munsår, herpes simplex.

Operationer kan tidigast genomföras fyra veckor efter senaste behandling. Nästa sekukinumabbehandling kan genomföras tidigast två veckor efter ingreppet.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett minst tre månader långt uppehåll. Behandlingen kan återupptas 2–4 veckor efter vaccinering med levande vaccin. 

Graviditet och amning

Under graviditet och amning bör sekukinumab inte användas ifall inte tvingande skäl föreligger. Det rekommenderas att behandlingen avbryts minst två och helst fem månader före planerad graviditet. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insättning av Sekukinumab bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är liten eller fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT). Utöver dem rekommenderas sänka, CRP, KREA, AFOS och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Sekukinumabbehandling kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingen.  Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under akuta eller allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

Uppdaterad 11.7.2023