Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Infliksimab

Användningsområde

Vid långtidsbehandling av ledgångsreumatism, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit, endast i sällsynta fall hos barn.

Preparat och verkningssätt

Infliximab (Flixabi®, Inflectra®, Remicade®, Remsima®, Zessly®) finns i injektionsflaskor som innehåller torrsubstans och i förfyllda injektionssprutor och injektionspennor. Läkemedlet minskar ledinflammationen och bromsar sjukdomsförloppet. Effekten ses 1–2 veckor efter insatt behandling och ökar under fram till ca tre månader efter insatt behandling.

Flixabi, Inflectra, Remsima och Zessly är biosimilarer som motsvarar originalläkemedlet. Effekten är densamma som hos originalläkemedlet (Remicade), men bytet ska inte göras automatiskt även om kostnaden är lägre.

Infliximab är en antikropp mot tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α) och förhindrar informationsutbytet celler emellan genom att påverka detta viktiga ämne i den reumatiska inflammationen. När funktionen hos TNF-α förhindras, bromsas ledinflammationen och dess skadliga inverkan på lederna. Infliximab hör till gruppen biologiska läkemedel.

I synnerhet vid ledgångsreumatism och psoriasisartrit rekommenderas det att infliximab kombineras med metotrexat eller annan motsvarande behandling.

Doseringo ch administreringssätt

Infliximab ges som intravenös infusion på sjukhus, vanligen åtminstone i början av behandlingen. Läkemedelstillverkarens anvisningar om administrering bör följas. Doseringen på det läkemedel som ska administreras intravenöst beror på patientens vikt och sjukdom. Det kan förekomma skillnader i doseringsschemat mellan olika läkemedelspreparat.  Infusionen tar cirka två timmar och under tiden kontrollerar sköterskan patientens blodtryck och puls. Patientens tillstånd övervakas även i 1–2 timmar efter infusionen i händelse av biverkningar.

Infliximab finns också som preparat som injiceras under huden, vanligen med två veckors intervall. Vid administrering och dosering bör den behandlande läkarens ordination följas.

Biverkningar

Under infusionen kan klåda, huvudvärk, förkylningssymptom och blodtrycksfall förekomma. Symptomen är i allmänhet lindriga och går snabbt över. Patienter med benägenhet för allergi bör följas upp noggrannare och eventuellt också ges premedicinering. Också mellan behandlingsgångerna kan nässelutslag, andnöd, huvudvärk, yrsel, illamående, magbesvär och blodtrycksstegring förekomma.

Sporadiskt har en förhöjning av leverenzymer förekommit liksom också leverskador. Infliximab och Anakinra ska inte användas tillsammans på grund av biverkningar.

Infliximab kan öka benägenheten för infektioner. Förekomsten av allvarliga infektionssjukdomar har inte märkbart ökat i samband med behandling, men behandling får inte sättas in eller fortsättas om patienten har varhärdar eller en kronisk obehandlad infektionssjukdom. Tuberkulos kan aktiveras i samband med infliximabbehandling, varför tuberkulosrisken måste utredas innan behandling med infliximab sätts in. Vid behov bör man överväga samtidig tuberkulosbehandling. Under pågående behandling bör man ge akt på eventuella tuberkulossymptom.

En aktivering av hepatit B-virus är också möjlig och därför bör personer som bär på detta virus följas upp noggrant. Infliximab har inte konstaterats öka risken att insjukna i cancersjukdomar. Användning av biologiska läkemedel medför dock en risk att insjukna i lymfom.

Om behandlingen återinsätts mer än 16 veckor efter senaste behandling har man i vissa fall kunnat konstatera överkänslighetsreaktioner.

Operationer kan tidigast genomföras tre veckor efter senaste behandling. Nästa infliximabbehandling kan genomföras tidigast två veckor efter ingreppet. Uppehållets längd i samband med operation bör övervägas beroende på om behandlingen har getts som dropp i ven eller injicerats under huden.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett minst sju veckor långt uppehåll. Behandlingen kan återupptas 2–4 veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Under graviditet eller amning bör infliximab inte användas ifall inte tvingade skäl föreligger. Preventiva åtgärder rekommenderas ännu under sex månaders tid efter avslutad behandlingsperiod. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering. Om behandlingen har pågått under graviditeten och amningen, bör barnets vaccinationer diskuteras med läkare.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insättning av Infliximab bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Vid kontroll rekommenderas åtminstone CRP, fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT) varje gång patienten kommer in för behandling. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Man bör också avväga om det finns orsak att tidvis analysera antinukleära antikroppar och andra autoantikroppar (DNA- och kardiolipinantikroppar), eftersom förekomsten av dessa under pågående behandling kan ha samband med ökade biverkningar.

Infliximabbehandling förutsätter uppföljning av specialist väl insatt i behandlingsformen. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

Uppdaterad 11.7.2023