Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Hydroxiklorokin

Användningsområde

Vid långtidsbehandling av ledgångsreumatism i synnerhet i kombination med andra antireumatiska läkemedel. Kan även användas vid andra kroniska ledinflammationer, i synnerhet vid systemisk lupus (SLE) samt vid reumatiska sjukdomar hos barn. Klorokinpreparat kan också användas vid behandling av malaria.

Preparat och verkningssätt

Klorokinpreparat som används vid reumatiska sjukdomar är hydroxiklorokintabletter (Oxiklorin®). Läkemedlet dämpar ledinflammationen och bromsar sjukdomsförloppet, men har ingen omedelbar smärtstillande verkan. Effekten ses 3–5 månader efter påbörjad behandling.

Dosering och administreringssätt

Läkaren ordinerar en individuell dos enligt patientens kroppsvikt. Doseringen bör följas noggrant. En vanlig dos för vuxna är 200–400 mg/dag. Behandlingen kan fortgå under flera år.

Klorokin tas helst med rikligt med vätska i samband med måltid. Om man glömmer bort en dos, rekommenderas det inte att man tar dubbel dos nästa gång.

Biverkningar

Biverkningar är sällsynta. De vanligaste biverkningarna är aptitlöshet, illamående, huvudvärk och humörförändringar. Hydroxiklorokin orsakar ytterst sällan ljusöverkänslighet, snarare kan den minska känsligheten för solljus. Ögonen kan med fördel skyddas mot starkt solljus. Psoriasiseksem kan tillfälligt förvärras under klorokinbehandling. Koncentrationen av metotrexat eller ciklosporin i kroppen kan förhöjas om de används samtidigt med hydroxiklorokin.

Klorokinbehandling under flera års tid kan i sällsynta fall förorsaka synförändringar. Om man märker att synen försämras eller ändras, bör man uppsöka ögonläkare. Ögonläkarkontroll rekommenderas åtminstone efter 5–6 års behandling. Efter det bör man kontrollera ögonen med ett par års mellanrum och efter 10 års behandling årligen. Om det förekommit störningar i njur- och/eller leverfunktionen, rekommenderas ögonläkarkontroller årligen så fort behandlingen sätts in.

Doser som överskrider engångsdosen av klorokin kan förorsaka livsfarliga hjärtrytmstörningar, varför tabletterna bör förvaras oåtkomliga framför allt för barn.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, och i vanlig ordning.

Graviditet och amning

Det rekommenderas att man avbryter klorokinbehandlingen i början av graviditeten, ifall inte tvingande skäl för en fortsättning föreligger. Vid amning bör klorokin inte användas.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Laboratorieprover behövs inte för att följa upp biverkningar, men under behandlingen bör man tidvis kontrollera t.ex. sänka, CRP och blodbild (åtminstone hemoglobin). Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Klorokin används ofta i kombination med någon annan antireumatisk medicin (oftast med metotrexat), varvid de kontrollundersökningar som det läkemedlet förutsätter bör ombesörjas. Ovan nämns också ögonläkarkontroller i samband med långvarig klorokinbehandling.

Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Läkarens ordination bör följas.
  • Vid långvarig behandling bör man utöver nödvändiga uppföljningsprover gå på undersökningar hos ögonläkare.

Uppdaterad 11.7.2023