Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Golimumab

Användningsområde

Långvarig behandling av ledgångsreumatism, psoriasisartros och ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) hos vuxna om traditionella läkemedel inte har gett tillräckligt gott terapisvar. Kan även användas för att behandla barnreumatism.

Preparat och verkningssätt

Golimumab (Simponi®) finns i förfyllda sprutor eller pennor. Läkemedlet dämpar ledinflammationen, minskar progressionshastigheten hos ledskador och förbättrar funktionsförmågan. Effekten ses en månad efter påbörjad behandling. Golimumab hör till gruppen biologiska läkemedel.

Golimumab är en monoklonal antikropp som binder till humana tumörnekrosfaktor-alfa-molekyler (TNF-α). TNF-α är ett cytokin som i den reumatiska inflammationen förmedlar information celler emellan. Effekten är långvarig, och den dämpar den reumatiska inflammationen och minskar de ledskador som uppstått till följd av inflammationen.

Golimumabbehandling ges helst i kombination med metotrexat, för annars är effekten åtminstone vid ledgångsreumatism sämre. Andra biologiska läkemedel får inte användas samtidigt.

Dosering och administreringssätt

Golimumab ges som injektion under huden en gång i månaden. 

Patienten själv eller en anhörig kan lära sig att injicera läkemedlet. Läkemedelstillverkarens anvisningar om administrering bör noggrant följas. Läkemedlet ska ges samma dag varje månad.

Biverkningar

Irritation på injektionsstället är relativt sällsynta. Vanliga biverkningar är bland annat luftvägsinfektioner, halsont och rinnsnuva. Ibland förekommer också bland annat yrsel, huvudvärk, magbesvär eller allergiska reaktioner. Effekter på blodbilden och leverenzymer kan även förekomma.

Golimumab kan öka benägenheten för infektioner. Behandling får inte sättas in eller fortsättas om patienten har en akut infektionssjukdom eller en allvarlig kronisk infektionssjukdom. En aktivering av tuberkulos är i princip möjligt, varför tuberkulosrisken måste utredas innan behandlingen påbörjas. En aktivering av hepatit B-virus är också möjligt och därför bör personer som bär på detta virus följas upp noggrant.

Det finns en misstanke om ökad risk att insjukna i lymfom eller annan cancersjukdom vid behandling med TNF-α-hämmare, även om undersökningar inte visar några klara tecken på detta. Utveckling av hjärtsvikt, insjuknande i psoriasis eller sjukdomar som bryter ner myelinet i det centrala nervsystemet (t.ex. multipel skleros) har rapporterats i samband med användning av TNF-α-hämmare. Den här typen av sjukdomar kan också utgöra hinder för behandling.

I samband med operation kan man överväga ett tillfälligt uppehåll i behandlingen eller åtminstone ändra tidpunkten för läkemedlets administrering så att det inte ges fyra veckor före eller två veckor efter operation.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett tio veckors uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas 2–4 veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Golimumab bör i allmänhet inte användas under graviditet eller amning även om det inte finns tecken på faror med avseende på graviditetsförloppet eller risk för fosterskador. Preventiva åtgärder rekommenderas ännu under sex månaders tid efter senaste behandling. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insättning av Golimumab bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är liten eller fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT). Utöver dem rekommenderas sänka, CRP, KREA, AFOS och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Efter att man höjt läkemedelsdosen tas kontrollprover en gång efter 2–3 veckor. Golimumabbehandling kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingsformen. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under akuta eller allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

Uppdaterad 11.7.2023