Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Ciklosporin

Användningsområde

Vid långtidsbehandling av ledgångsreumatism, psoriasisartrit, reumatiska ögoninflammationer och systemiska bindvävssjukdomar. I sällsynta fall vid behandling av barn.

Preparat och verkningssätt

Kapslar som innehåller cyklosporin (Ciqorin®, Sandimmun Neoral®) dämpar ledinflammationen och bromsar sjukdomsförloppet. Vid psoriasisartrit lindras också hudsymptomen. Cyklosporin finns också som mix-tur. Cyklosporin har ingen omedelbar smärtstillande verkan. Effekten ses 1–3 månader efter påbörjad behandling. Cyklosporin hör till läkemedelsgruppen cytostatika.

Dosering och administreringssätt

Läkaren ordinerar en individuellt lämplig dos i fråga om både kapslar och oral lösning som innehåller cyklosporin. En vanlig cyklosporindos är cirka 3 mg per kg kroppsvikt per dygn. Kapslarna tas vanligen i två doser per dygn. Behandlingen kan fortgå i flera år.

Cyklosporinkapslarna sväljs hela med rikligt med vätska. Läkemedlet ska inte tas med grapefrukt eller grapejuice eftersom grape försvagar läkemedlets effekt. Kapslarna lösgörs från tryckförpackningen strax före användning. Man kan då förnimma lukt från preparatet, men den har ingen betydelse. Om man glömmer bort en dos får man inte ta den i samband med en senare dos.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är darrhänthet, domningar, ökad behåring och svullet tandkött. Dessa symptom leder sällan till behandlingsavbrott. Darrningar eller domningar kan vara tecken på magnesiumbrist förorsakad av cyklosporin och kan avhjälpas med preparat som innehåller magnesium. Biverkningar på tandköttet kan man minska genom att se till att munnen och tänderna hålls rena. Ibland förekommer illamående eller trötthet.

Cyklosporin kan påverka njurfunktionen och höja blodtrycket. Ibland blir man tvungen att sätta in blodtrycks-medicinering. Man bör ombesörja kontroll av njurfunktion (S-Krea) och blodtryck. Om man inte lyckas hålla blodtrycket på acceptabel nivå eller om S-Krea stiger 30–50 procent från det ursprungliga bör cyklosporindosen minskas eller behandlingen avbrytas. Ibland kan man konstatera en lindrig förhöjning av kalium- eller fettvärden i blodet.

Operationer förutsätter inte behandlingsuppehåll. Även om det är frågan om ett läkemedel vars effekt är liknande som hos cytostatika, förorsakar cyklosporin inte infertilitet eller risk att insjukna i cancersjukdomar. Vid svårare infektionssjukdomar blir man tvungen att överväga avbrott i behandlingen.

Vid besök hos läkare eller tandläkare, oavsett vilken orsaken till läkarbesöket är, bör man komma ihåg att berätta att man använder cyklosporin.  Många andra läkemedel kan påverka cyklosporinets effekt eller dess biverkningar. Det är också möjligt att cyklosporin förändrar effekten av andra läkemedel. På cyklosporinpatientens behand-lingskort finns en förteckning över de läkemedel som måste tas i beaktande. Det är viktigt att visa upp behand-lingskortet i samband med läkarbesök.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, och i vanlig ordning.

Exponering för solljus och UV-ljus bör undvikas under cyklosporinbehandling.

Graviditet och amning

Under graviditet och amning får cyklosporin inte användas utom i vissa undantagsfall. Patienten rekommenderas att förhindra graviditet under pågående behandling. Cyklosporinbehandling under graviditet har dock inte konstaterats medföra fosterskador.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Under de tre första månaderna kontrolleras njurfunktionen (S-Krea) med regelbundna intervaller. Samtidigt mäts blodtryck, vid behov ännu oftare. Vid behov mäts dessutom sänka och CRP. Efter detta räcker det i allmänhet med kontrollprover. Intervallen bestäms av Krea-värdet och blodtrycket. Vid behov kan man minska på dosen. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Det rekommenderas att cyklosporinbehandlingen följs upp både inom primärvården och av en specialist. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Det är viktigt att följa upp blodtrycket.
  • Om det förekommer darrningar eller annat motsvarande, kan man mäta blodets magnesiumhalt.

Uppdaterad 12.7.2023