Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Certolizumab pegol

Användningsområde

Långvarig behandling av ledgångsreumatism, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit hos vuxna om traditionella läkemedel inte har gett tillräckligt gott terapisvar.

Preparat och verkningssätt

Certolizumab pegol (Cimzia®) finns i förfyllda sprutor och injektionspennor. Läkemedlet dämpar ledinflammationen och minskar progressionshastigheten hos ledskador. Effekten ses två veckor efter påbörjad behandling. Certolizumab pegol hör till gruppen biologiska läkemedel.

Certolizumab pegol är en antikropp som har bundits till polyetenglykol. Certolizumab pegol blockerar tumörnekros-faktor-alfa (TNF-α) med relativt långvarig effekt. TNF-α är ett cytokin som i den reumatiska inflammationen för-medlar information celler emellan. Certolizumab pegol ska helst ges i kombination med metotrexat, men kan också ges ensamt. Andra biologiska läkemedel får inte användas samtidigt.

Dosering och administreringssätt

Certolizumab pegol ges som injektion under huden. När behandlingen inleds ges initialdoser vecka 0, 2 och 4 och därefter uppehållsdoser med två eller fyra veckors intervall enligt läkarens ordination.

Patienten själv eller en anhörig kan lära sig att injicera läkemedlet. Läkemedelstillverkarens anvisningar om administrering bör noggrant följas.

Biverkningar

Övergående irritationssymptom kan förekomma på injektionsstället. Biverkningar som kan förekomma är allergiska reaktioner såsom eksem, andningsbesvär och svullnad. Vid behandling med certolizumab pegol kan det även förekomma biverkningar såsom huvudvärk, illamående eller förändringar i blodbild och blodtryck.

Certolizumab pegol kan öga benägenheten för infektioner. Behandling får inte sättas in eller fortsättas om patienten har en akut infektion eller en allvarlig kronisk infektionssjukdom. En aktivering av tuberkulos är i princip möjligt, varför tuberkulosrisken måste utredas innan behandlingen påbörjas. En aktivering av hepatit B-virus är också möjligt och därför bör personer som bär på detta virus följas upp noggrant.

Det finns en misstanke om ökad risk att insjukna i lymfom eller annan cancersjukdom vid behandling med TNF-α-hämmare, även om undersökningar inte visar några klara tecken på detta. Utveckling av hjärtsvikt, insjuknande i psoriasis eller sjukdomar som bryter ner myelinet i det centrala nervsystemet (t.ex. multipel skleros) har rapporterats i samband med användning av TNF-α-hämmare. Den här typen av sjukdomar kan också utgöra hinder för behandling.

Certolizumab pegol får inte användas tillsammans med anakinra eller abatacept på grund av biverkningar.

I samband med operation bör man göra ett uppehåll i behandlingen från två veckor före till två veckor efter operation.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett tio veckors uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas 2–4 veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Certolizumab pegol bör i allmänhet inte användas under graviditet även om det inte finns tecken på faror med avseende på graviditetsförloppet eller risk för fosterskador. Vid amning kan läkemedlet användas. Preventiva åtgärder rekommenderas ännu under fem månaders tid efter senaste behandling. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insättning av Certolizumab pegol bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är liten eller fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT). Utöver dem rekommenderas sänka, CRP, KREA, AFOS och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Behandling med certolizumab pegol kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingsformen. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under akuta eller allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

Uppdaterad 11.7.2023