Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Baricitinib

Användningsområde

Standardbehandling vid ledgångsreumatism hos vuxna om tidigare behandling inte gett resultat eller inte tolererats. 

Preparat och verkningssätt

Baricitinib (Olumiant®) kommer i tablettform. Baricitinib hör till gruppen januskinashämmare (JAK) som blockerar signalsubstansernas (cytokinernas) effekt på celler och som därmed minskar den reumatiska inflammationsreaktionen. Detta lindrar symptom, bromsar upp sjukdomsförloppet och förhindrar ledskada.

Effekten ses redan inom en vecka och ökar inom de följande tre månaderna. Efter det ökar effekten inte märkbart, men effekten ser ut att kvarstå under lång tid.

Kombinationsbehandling med andra antireumatiska läkemedel ser inte ut att förbättra behandlingseffekten. Kan användas samtidigt som metotrexat, men rekommenderas åtminstone inte i kombination med biologiska antireumatiska läkemedel eller leflunomid.

Behandling får endast ordineras av en läkare insatt i behandling av ledgångsreumatism. 

Dosering och administreringssätt

En vanlig behandlingsdos är en tablett om 4 mg dagligen oralt. För personer över 65 år rekommenderas dosen om 2 mg. Också vid långvarig användning när sjukdomen lugnat ned sig kan man fortsätta med en 2 mg dagsdos. Läkemedlet behöver inte tas vid en specifik tid på dygnet eller i samband med måltid. Om du har glömt en dos ska du inte ta dubbel dos följande dag.

Biverkningar

Baricitinib kan öka känsligheten för infektioner. Behandling får inte ordineras om patienten har en allvarlig infektionssjukdom. Hos patienter som tidigare haft bältros kan infektionen återkomma. Risken att insjukna i bältros är också något förhöjd. Baricitinib får inte tas om patienten har bältros. Baricitinibbehandling har inte visat sig medföra en ökad risk för aktivering av tuberkulos. Patienten bör också undersökas för en eventuell B- eller C-hepatit.

Vid behandling med baricitinib ses rätt sällan ett lågt hemoglobinvärde och/eller ett lågt antal vita blodkroppar. Höga nivåer av leverenzymer är möjliga, om än sällsynta. Blodets fettvärden (lipider) kan öka under behandling. Blodvärdena bör följas upp enligt rekommendationerna nedan.

Beroende på omfattningen av en förestående operation, bör man överväga ett kortvarigt uppehåll i behandlingen. Det rekommenderas att man gör ett uppehåll i behandlingen från tre dagar före till två veckor efter operation.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas uppehåll i behandlingen. Uppehåll i behandlingen i samband med vaccinationer bör diskuteras med läkare.

Graviditet och amning

Baricitinib får inte användas under graviditet eller amning. Djurstudier tyder på att baricitinib kan orsaka fosterskador. Kvinnor som kan bli gravida bör använda preventivmedel under behandling. För män finns inga särskilda direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll 

Efter insättning av Baricitinib bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är liten eller fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT). Utöver dem rekommenderas sänka, CRP, KREA, AFOS och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska)

Blodets lipidvärden bör även följas upp eftersom det kan ske förändringar i dem på grund av baricitinibbehandlingen.

Baricitinibbehandling kräver uppföljning av specialist. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under akuta eller allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.
  • Blodvärden bör följas upp regelbundet.

Uppdaterad 11.7.2023