Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Anakinra

Användningsområde

Långtidsbehandling av ledgångsreumatism (hos 18-åringar och äldre). Stills sjukdom hos barn och vuxna. I någon mån finns också erfarenheter från behandling av ankyloserande spondylit och vissa systemiska bindvävssjukdomar.

Preparat och verkningssätt

Anakinra (Kineret®) fås som färdigfyllda injektionssprutor. Läkemedlet dämpar ledinflammationen, bromsar sjukdomsförloppet och förhindrar ledskador. Effekten ses om ca två veckor och ökar åtminstone upp till 12 veckor efter insättning. Anakinra hör till gruppen biologiska läkemedel.

Läkemedlet är en interleukin-1-receptorantagonist, vilket betyder att läkemedlet endast påverkar en signalsubstans. Genom att hämma interleukin-1-cytokin dämpas den reumatiska inflammationen och ledskadorna minskar. Behandlingen ges vanligen i kombination med metotrexat, men också andra kombinationer är möjliga. Anakinra får inte ges i kombination med andra biologiska läkemedel.

Dosering och administreringssätt

Engångsdosen som ordineras av läkare injiceras under huden en gång om dagen. Behandlingen kan vara långvarig. Doserna för barn ska fastställas individuellt.

Anakinra ges som injektion under huden helst samma tid varje dag. Patienten kan själv lära sig att ge sprutan eller också kan en anhörig göra det. Läkemedlet bör förvaras i kylskåp och tillverkarens administreringsinstruktioner bör följas.

Biverkningar

Hos större delen av patienterna förekommer irritation, såsom rodnad, smärta eller blåmärken på huden på injektionsstället. Dessa symptom är ofta vanligast under den första behandlingsmånaden och föranleder sällan behandlingsavbrott. Allergiska reaktioner eller andra biverkningar är sällsynta. Det är möjligt att mängden vita blodkroppar (neutrofila celler) i blodet minskar. Även huvudvärk och ökat totalkolesterolvärde i blodet är typiska biverkningar.

Anakinra kan öka benägenheten för infektioner. I samband med allvarliga infektionssjukdomar bör behandlingen avbrytas. Om patienten har varhärdar eller en kronisk obehandlad infektionssjukdom får behandling inte sättas in eller fortsättas. I samband med operation bör man göra ett uppehåll i behandlingen en vecka före operation och två veckor efter operation. Anakinra har inte konstaterats öka risken att insjukna i cancersjukdomar, men den rekommenderas inte för personer som redan har insjuknat i cancer.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett två dygn långt uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas 2–4 veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Vid graviditet och amning bör anakinra inte användas. Det rekommenderas att behandlingen avslutas en vecka före eventuell graviditet. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insättning av Anakinra bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är fullständig blodbild. Dessutom rekommenderas sänka, CRP, KREA, ALAT, AFOS och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Efter att man höjt läkemedelsdosen tas kontrollprover en gång efter 2–3 veckor. Eftersom patienten ofta samtidigt använder metotrexat eller annan motsvarande behandling bör man också sörja för säkerhetsuppföljning av den behandlingen. Anakinrabehandling kräver uppföljning av specialist som är väl insatt i behandlingen. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg:

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under akuta eller allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

Uppdaterad 10.7.2023