Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Adalimumab

Användningsområde

Vid långtidsbehandling av ledgångsreumatism, barnreumatism, ankyloserande spondylit (spondylartrit) och psoriasisartrit vanligtvis när behandling med traditionella läkemedel inte har gett resultat eller inte kan användas. Erfarenheter av behandling med adalimumab vid vissa andra reumatiska sjukdomar finns också.

Preparat och verkningssätt

Adalimumab (Amgevita®, Hulio®, Humira®, Hukyndra®Hyrimoz®, Imraldi®, Idacio®, Yuflyma®) finns som färdigfyllda sprutor och injektionspennor.

Adalimumab är en antikropp mot tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α). Läkemedlet blockerar det ämne som främjar inflammation vid en reumatisk sjukdom med den påföljden att ledinflammationen och dess skadliga inverkan på lederna minskar. Effekten av adalimumab ses ofta redan två veckor efter påbörjad behandling.

Det rekommenderas att adalimumab används i kombination med metotrexat eftersom effekten då ökar. Också annan motsvarande läkemedelsbehandling kan användas ifall patienten inte tål metotrexat.

Administreringssätt och dosering

Vuxna får adalimumab som injektioner under huden varannan vecka. Vid behandling av barn räknas dosen ut enligt en särskild tabell. Ibland kan det finnas anledning att minska injektionsintervallen till en vecka. Patienten själv eller en anhörig kan lära sig att ge injektionen.

Läkemedelstillverkarens instruktioner om läkemedlets användning och administrering bör följas. Behandlingen kan vara långvarig, och det finns redan rätt mycket erfarenheter av behandling som pågått i flera år.

Biverkningar

Hos en femtedel av patienterna påträffas tillfällig irritation, såsom smärta, rodnad eller klåda på huden på injektionsstället. Dessa symptom föranleder vanligen inga åtgärder.

Andra eventuella biverkningar är olika infektioner, eksem, klåda, illamående, huvudvärk, förvärrad hjärtsvikt och förändringar i blodbild. Allergiska reaktioner och allvarliga infektioner är rätt sällsynta. En eventuell aktivering av tuberkulos är möjlig, varför risken för insjuknande bör utredas innan behandlingen sätts in. Vid behov bör man överväga samtidig tuberkulosbehandling.

Hos bärare av hepatit B-virus kan sjukdomsaktiveringen vara allvarlig. Det är också möjligt att läkemedlet aktiverar sjukdomar som bryter ner myelinet i det centrala nervsystemet.

Adalimumab har inte påvisats öka risken att insjukna i cancersjukdomar. I samband med användning av biologiska läkemedel har det dock förekommit lymfom och andra elakartade sjukdomar. Sambandet med läkemedlet är osäkert.

Behandling får inte insättas om patienten har en aktiv infektionssjukdom. I samband med operationer rekommenderas ett uppehåll i medicineringen två veckor före och två veckor efter ingreppet.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett tio veckors uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas 2–4 veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Vid graviditet bör adalimumab inte användas, ifall inte tvingande skäl föreligger. Det rekommenderas att behandlingen avslutas minst fem månader före eventuell graviditet. Adalimumab kan användas under amning. För män finns inga speciella direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insättning av Adalimumab bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är liten eller fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT). Utöver dem rekommenderas sänka, CRP, KREA, AFOS och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Efter att man höjt läkemedelsdosen tas kontrollprover en gång efter 2–3 veckor. Adalimumabbehandling kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingen. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg:

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och en eventuell aktivering av tuberkulos i all synnerhet bör utredas innan behandlingen sätts in.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

Uppdaterad 10.7.2023