Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Abatacept

Användningsområde

Standardbehandling vid ledgångsreumatism, barnreumatism och psoriasisartrit om traditionella läkemedel inte har gett tillräckligt gott terapisvar. Abatacept har också använts vid behandling av flertalet bindvävssjukdomar

Preparat och verkningssätt

Abatacept (Orencia®) finns i injektionsflaskor samt i förfyllda sprutor eller pennor. Abatacept hör till gruppen biologiska antireumatiska läkemedel. T-cellerna i människans immunsystem har betydelse för den inflammation och de ledskador som ledgångsreumatismen förorsakar. T-cellerna bör aktiveras för att fungera. Detta går till så att vissa molekyler binder till receptorer på T-cellernas yta. Abatacept binder till två av dessa molekyler (CD80, CD86), varvid aktiveringen förhindras. Följden är att symptomen lindras, sjukdomsförloppet bromsas upp och ledskador förhindras.

Läkemedlets effekt ses redan ett par veckor efter insatt behandling och förbättras ytterligare flera månader framöver. Behandlingseffekten kvarstår under lång tid. Abatacept har tillsvidare i huvudsak getts i kombination med metotrexat och detta är också den rekommenderade metoden vid behandling av ledgångsreumatism såväl hos vuxna som hos barn.

Dosering och administrering

Behandlingen inleds vanligtvis med intravenös infusion av abatacept i 30 minuter eller redan inledningsvis med veckovisa injektioner under huden. Infusionsdosen är cirka 10 mg per kilo kroppsvikt, d.v.s. 2–4 injektionsflaskor per patient och gång. Det är viktigt att noggrant följa tillverkarens anvisningar när man löser upp och späder ut läkemedlet. Under infusionen kontrollerar sjukskötaren patientens tillstånd och blodtryck.

Efter den intravenösa infusionen eller redan inledningsvis kan man använda ett preparat som injiceras under huden och som ges en gång i veckan i form av sprutor eller pennor. Patienten eller en anhörig kan lära sig att ge sprutan. Att behandla barn subkutant är möjligt under vissa förutsättningar enligt läkemedlets doseringstabell baserat på patientens vikt.

Om behandlingen fortsätter med intravenösa infusioner, ges lika stora läkemedelsdoser efter två och fyra veckor och därefter med fyra veckors intervall.

Biverkningar

Under infusionen kan allergiska reaktioner såsom klåda, eksem eller hosta förekomma. Yrsel, huvudvärk eller blodtryckshöjning är också möjliga. Livsfarliga reaktioner är ytterst sällsynta. De förändringar i blodbilden som ibland kan ses är ett minskat antal leukocyter eller trombocyter.

Ibland har biverkningar såsom förändringar i levervärden (ALAT), magbesvär och trötthet konstaterats under långtidsbehandling.

Abatacept kan öka benägenheten för infektioner, men det sker sällan. Behandling får inte ges om patienten har en akut infektionssjukdom eller allvarlig kronisk infektionssjukdom. Aktivering av tuberkulos har inte konstaterats i samband med abataceptbehandling, men är möjlig. En eventuell latent tuberkulos måste uteslutas innan behandling sätts in. Samtidig behandling med andra biologiska läkemedel är inte tillåtet.  Några problem med användning av andra läkemedel samtidigt har inte kunnat konstateras.

Beroende på omfattningen av en förestående operation bör man överväga ändringar i administreringen av abatacept. Uppehåll i behandlingen bör diskuteras med behandlande läkare.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett tio veckors uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas 2–4 veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Det finns inga tecken på att abatacept minskar fertiliteten eller förorsakar fara för fostret. Abatacept får inte användas under graviditet eller amning om inte tvingande skäl föreligger. Man bör noggrant sörja för förhindrande av graviditet och avstå från amning 14 veckor efter avslutad behandling. För män finns inga särskilda direktiv när det gäller familjeplanering.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insättning av Abatacept bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är liten eller fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT). Utöver dem rekommenderas sänka, CRP, KREA, AFOS och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Efter att man höjt läkemedelsdosen tas kontrollprover en gång efter 2–3 veckor. Abataceptbehandling kräver uppföljning av specialist. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under akuta eller allvarliga infektioner.
  • I samband med vaccinationer och operationer bör uppehåll i behandlingen diskuteras med läkare.

Uppdaterad 10.7.2023