Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Leflunomid

Användningsområde

Vid långtidsbehandling av ledgångsreumatism och psoriasisartrit. Leflunomid kan ibland också användas vid systemiska bindvävssjukdomar. Erfarenheterna från behandling av barn är få och Leflunomid rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Preparat och verkningssätt

Tabletter som innehåller leflunomid (Arava®, Leflunomide®) dämpar ledinflammationen och bromsar sjukdomsförloppet. Leflunomid har ingen omedelbar smärtstillande verkan. Effekten ses 1–2 månader efter påbörjad behandling. Leflunomid hör till läkemedelsgruppen cytostatika.

Leflunomid används ofta i kombination med andra standardläkemedel som används vid behandling av ledgångsreuma. Läkemedlet rekommenderas inte för användning tillsammans med metotrexat, hydroxiklorokin eller azatioprin.

Dosering och administreringssätt

En vanlig behandlingsdos av leflunomid är en 10–20 mg tablett om dagen, beroende på sjukdomen och symptomens svårighetsgrad. Behandlingen inleds ibland med en större dos, som ges under några dagar i början av behandlingen. Behandlingen kan fortgå under flera år. 

Leflunomid tas med vatten vid samma tidpunkt varje dag. Om man glömmer sin dagsdos, rekommenderas det inte att man tar dubbel dos nästa dag.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är diarré, illamående och magbesvär. Dessa minskar ofta om behandlingen fortgår. Andra möjliga biverkningar är munsår, eksem och blodtryckshöjning. Biverkningar som kan uppkomma i ett senare skede är lindrigt håravfall och biverkningar på lever eller blodkroppar. Vissa allvarliga leverskador har konstaterats i samband med leflunomidbehandling. I fråga om alkoholanvändning rekommenderas avhållsamhet.

Vid svåra infektionssjukdomar, men inte till exempel vid vanlig influensa, bör man göra ett uppehåll i leflunomidbehandlingen. Vid operationer är uppehåll i allmänhet inte nödvändiga. Även om det är frågan om cytostatika är det inte sannolikt att leflunomid skulle förorsaka infertilitet eller medföra risk att insjukna i cancersjukdomar.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, och i vanlig ordning. Uppehåll i behandlingen i samband med vaccinationer bör diskuteras med läkare.

Man kan påskynda utsöndringen av leflunomid från kroppen genom att ta kolestyramin (Questran®) eller medicinskt kol. Vill man påskynda utsöndringen, bör man diskutera det med den behandlande läkaren.  

Graviditet och amning

Under graviditet och amning får leflunomid inte användas. Användning under graviditet kan förorsaka fosterskador, även om tillförlitliga observationer inte finns att tillgå. Preventiva åtgärder bör vidtas. Man rekommenderas att sluta med leflunomid två år före planerad graviditet. Eftersom det finns ingen säkerhet om Leflunomid passerar över till sädesvätskan ska tillförlitligt preventivmedel användas under behandling med Leflunomid och i 6 månader efter avslutad behandling.

Ovannämnda utsöndringsmetod bör användas om det är nödvändigt att förkorta väntetiden på två år eller om kvinnan blivit gravid under pågående leflunomidbehandling.

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Efter insättning av Leflunomid bör laboratorieprov tas med regelbundna intervaller för att följa upp behandlingens effekt och säkerhet. Regelbundna prover som bör tas efter insättning av behandling är liten eller fullständig blodbild och leverenzymer (ALAT). Utöver dem rekommenderas sänka, CRP, KREA, AFOS och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Under pågående behandling kan man tillåta smärre avvikelser i leverenzymvärden (ASAT, ALAT). Blodtrycket bör mätas åtminstone några gånger under de första behandlingsmånaderna. Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Viktigt att komma ihåg

  • Behandlingen kan öka risken för infektioner och får inte ges under allvarliga infektioner.
  • Blodtrycket kan bli förhöjt vid behandling, varför det är viktigt att följa upp blodtrycket.
  • Behandlingen bör beaktas vid planering av graviditet, eftersom behandlingen borde avslutas två år före graviditeten.

Uppdaterad 11.7.2023