Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Apremilast

Användningsområde

Vid långtidsbehandling av psoriasisartrit hos vuxna när behandling med traditionella läkemedel inte har gett resultat eller inte kan användas.   

Preparat och verkningssätt

Apremilast (Otezla®) tas i tablettform via munnen. Apremilast dämpar ledinflammationen, förbättrar funktionsförmågan och lindrar de hudförändringar som uppstått till följd av psoriasis. Ingen information finns tillgänglig om vilken effekt apremilast har på ledförändringar på sikt. Apremilast har ingen omedelbar smärtstillande effekt. Effekten ses senast 24 veckor efter påbörjad behandling.

Apremilast blockerar effekten av enzymet fosfodiesteras 4 i cellerna, varvid inflammationsmediatorerna dämpar den inflammationsreaktion som är typisk för psoriasis. 

Dosering

Vid långvarig behandling är dosen en tablett om 30 mg två gånger per dygn. Behandlingen inleds med en 10 mg dos och trappas successivt upp under de första fem dagarna. Behandlingen kan pågå under flera år. Kombinationsbehandling tillsammans med metotrexat är möjligt, av andra kombinationer finns endast ett fåtal erfarenheter. En del relativt sällan använda läkemedel mot andra sjukdomar kan minska effekten av apremilast.

Administreringssätt

Tabletterna tas hela med vätska med cirka 12 timmars intervall. Om man glömmer bort en dos, ska den helst inte tas i samband med nästa dos. 

Biverkningar

Diarré, illamående och andra symptom i magtarmkanalen är rätt vanliga biverkningar. Infektioner i luftvägarna, huvudvärk och viktnedgång har förekommit i samband med behandling. Trötthet, sömnlöshet och andra störningar i centrala nervsystemet har observerats endast sporadiskt.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer och i vanlig ordning. 

Graviditet och amning

Apremilast påverkar inte fertiliteten. Under pågående behandling bör man se till att förhindra graviditet. Apremilast får inte användas under graviditet eftersom det kan påverka graviditetsförloppet och fostrets utveckling. Under amning ska apremilast inte användas. 

Vid planering av graviditet bör man diskutera med den behandlande läkaren. Ytterligare information om behandlingens effekter på fertilitet, graviditet och amning kan fås från teratologiska informationstjänsten.

Behandlingskontroll

Apremilastbehandling kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingen. För att följa upp behandlingens effekt bör man kontrollera blodbild, CRP, ALAT, AFOS, KREA och urinprov i samband med framtida mottagningsbesök. Mer information om dessa uppföljningsprover finns här (på finska).

Ytterligare information om behandlingsuppföljning hittas på sidan uppföljningstabell för läkemedelsbehandlingar på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Uppdaterad 11.7.2023